НАЧАЛО > ISO 14001:2004


Международен стандарт ISO 14001:2004 „Системи за управление по отношение на околна среда”ЦЕЛИ ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА 2014 - 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ПО ОКОЛНА СРЕДА  / 2014 - 2015 / 

ЦЕЛИ ПО ОКОЛНА СРЕДА  ЗА 2013 - 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ПО ОКОЛНА СРЕДА /2013 – 2014 г./

РАБОТНА КАРТА Ф -08.01 

ПРОЦЕДУРА ОКОЛНА СРЕДА - 08


Опазването на околната среда е от съществено значение за качеството на живот. Предизвикателството е то да бъде съчетано с продължаващ икономически растеж по устойчив начин в дългосрочен план.

Ръководството на Община Несебър официално е декларирало своята политика за опазване на околната среда, която е насочена към предотвратяване вредното въздействие върху околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване. В този смисъл ежегодно се подновява сертификата по международния стандарт ISO 14001:2004 „Системи за управление по отношение на околна среда” и се провежда активна и целенасочена политика по контрол и управление на аспектите въздействащи върху околната среда, анализ и оценка за тяхната ефективност / резултатност.

Аспект на околната среда това е елемент от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат с околната среда, събитие в резултат на дейност, която води до въздействие върху околната среда.

Съществуват  аспекти с много ниска значимост, значими и с висока значимост. 

Аспекти с много ниска значимост имат много малко въздействие върху околната среда и малка вероятност да настъпи, работни условия които биха имали малко или краткотрайно въздействие върху околната среда, а вероятността да настъпят е малка.

Например:  

*Паркиране на превозни средства по начин който ще попречи на събирането и извозването на битови отпадъци;

*Неспазване на указания и начин на поведение в паркове, градини, екотуристически паршрути и др.;

*Несъобразяване с обозначенията за разделно събиране на отпадъци.

Значими аспекти са тези който настъпват при нормални работни условия и резултатът представляват измеримо въздействие върху околната среда. Може също така да доведе до съществено нарушение на законовите изисквания при необичайни условия. Вероятността за настъпване на необичайни условия е средна.

Например:

*Миене, гресиране и ремонтиране на МПС на улици, тротоари и др. места за обществено ползване;

*Натрупване на земни маси  извън регламентираните за това места;

*Нерегламентирано изхвърляне на строителни и битови отпадъци.

Аспект с висока значимост - източникът се наблюдава често, а неконтролираните емисии ще доведат до значимо въздействие върху околната среда. Необичайните условия представляват по същество сериозно нарушение на закона. Вероятността за настъпване на необичайни условия е средна. Наблюдават се системни нарушения на закон или друг нормативен акт когато въздействието води до сериозни възражения и оплаквания.

Например:

Неконтролируемо изхвърляне на отпадъци в природата, лесно запалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и др., в това число и строителни отпадъци, както и изхвърляне на отпадъци в съдовете, които могат да ги повредят или замърсят.

Всяка неблагоприятна промяна на околната среда, която изцяло или частично е резултат от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация, наричаме въздействие върху околната среда. Разбира се винаги съществува риск за околната среда, който представлява комбинация от вероятности и обстоятелства за появата на определено опасно събитие. За това е важно той да бъде оценен за да бъдат взети необходимите решения за неговото преодоляване. Колкото по – голямо е въздействието, толкова  по – голяма е нуждата от контрол, усъвършенстване и систематизирано управление на околната среда.

Община Несебър е поела ангажимент за спазване на всички нормативни изисквания свързани с околната среда за предотвратяваме замърсяванията на територията на общината. За тази цел се идентифицират всички аспекти на околната среда при отчитане на нормални, анормални и аварийни условия както на територята на сградата - пряко и косвено от административната дейност; така и от дейността на фирми и организации, осъществяващи своята дейност на територията на общината;

На идентифициране подлежат аспекти, оказващи пряко и косвено въздействие върху околната среда.

Към аспекти с пряко въздействие се отнасят: емисии във въздуха, вследствие автомобилния транспорт, сметищата от населените места на територията на община Несебър, твърди отпадъци – строителни / битови, замърсяване на почвата и водите и др.

Към аспекти с косвено въздействие се отнасят: стари замърсявания, реализиране на почистване на сметища, измиване и дезинфекция на контейнерите за смет, пръскане на хербициди и средства за растителна защита и др.

Идентифицират се както аспекти, чието въздействие е отрицателно, също и тези с положително въздействие - като предотвратяване (намаляване) на емисии.

Например:

Върху чистота на атмосферния въздух въздействат транспорта, димните газове, лошата настилка на пътищата, изпусканите газове от сметищата, контейнерите с неприятен мирис и др.

Община Несебър извършва редица мероприятия за преодоляване на тези замърсявания. За всяко едно мероприятие и дейности в областта на околната среда обществеността се информира чрез печатните и електронни медии, осъществяват се и срещи с ръководството на общината, програмите за пролетно и есенното почистване на териториите на общината се обявяват публично на обществеността, организират се масови прояви. Допълнителна информация се получава и чрез брифингите, които Кмета на общината дава на медиите.

Източниците на замърсяване могат да бъдат  актуални – проявяващи се като нормална част от дейностите и процесите в Дружеството и потенциални, които биха се появили в случай на необичайно събитие или в случай на инцидент.

 

Съществуват няколко вида замърсяване:

-Замърсяване на въздуха:

*Изгаряне на пластмасови, органични и други отпадъци;

*Изгаряне на омаслени парцали и гумени изделия в жилишни райони;

*Изхвърляне и изпускане на газови емисии, вещества и материали, които водят до отделяне на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух;

-Замърсяване на водата:

*Изхвърляне на замърсени води по улиците, в откритите помийни ями, морето и др.водни обекти;

*Прането и използването на повърхностно - активни вещества във водните обекти, с изключение на специално определените за целта места;

*Миенето, чистенето, гресирането и смяната на масла на МПС извън определените за това места;

*Пускането на нови и експлоатацията на стари производства, при които се формират отпадъчни води без необходимите пречиствателни съоръжения;

*Отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или др.водоприемници;

*Отвеждането на непречистени отпадъчни води в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;

*Замърсяването на влажните зони (заливните тераси), морския и речните брегове с отпадъци;

*Замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с промишлени и битови отпадъци, и опасни вещества, както и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях;

-Проблеми с управлението на отпадъците – водещи до други видове замърсяване поради лошото управление на отпадъци;

*Изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци;

*Изхвърляне в съдове за битови отпадъци на отпадъци, които могат да ги повредят или замърсяват, в това число на строителни, лесно запалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други;

*Изхвърляне на всякаквя отпадъци извън обявените за това съдове и места;

*Смесване на разделно събираните от участващите в системата за разделно събиране битови отпадъци с други видове отпадъци;

*На обществени места – тротоари, улици, градини, паркове, площади и други предназначени за общо ползване е забранено изхвърляне на битови отпадъци от домкинствата или заведения за обществено хранене в кошчета за минувачи или около тях;

*Изгаряне на растителни, битови, строителни и други отпадъци по улиците, парковете, градините, кофите, кошчетата и контейнерите, а също така и изхвърляне на неугасена жарава в съдовете за отпадъци, освен в определените и обозначените места;

*Използване на други съдове за отпадъци освен приетите на територията на Общината, както и ползването на същите за други цели;

*Изхвърляне на битови и други отпадъци от прозорците и балконите;

*Замърсяването и увреждането на защитените обекти на територията на Общината;

-Замърсяване на земи:

*Нарушаване целостта на почвата и хумусния пласт, добиване на инертни материали и чимове от земеделските земи.

*Промяна или унищожаване на противоерозионни, хидромелиоративни съоръжения или трайни знаци на границите на имотите, или на опорната мрежа на плановете на земеразделяне в землищата.

*Извършването на дейност, водеща до увреждане, замърсяне и разрушаване на земеделските земи, както и паленето на стърнища.

*Унищожаването на хумусния пласт.

*Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да ги  опазват от замърсяване, заблатяване, вкисляване, ерозия и други увреждания, и да поддържат и повишават тяхното плодородие.

-Замърсяване/вредности от шум, мирис, вибрации и други – Съгласно Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър, Кмета на общината възлага разработване на план за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерации и в райони (чл. 3, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда) в непосредствена близост до основни пътища, до промишлени инсталации и съоръжения, включително за категории промишлени дейности (приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда).

Периодично се извършва както анализ на значимостта, така и актуализиране на аспектите на околната среда, регистрирани след първоначалната им идентификация, за да се определи адекватността им спрямо резултатите от дейността за една календарна година. Актуализирането на аспектите се извършва в случаи на внедряване на нови технологии, реконструкции или промени на оборудване, процеси, сгради и офиси, промени в дейности на фирми и организации, влияещи с производствените си мощности върху околната среда, внедряване на капитални проекти на територията на общината, като преди внедряването, работна група прави преглед на проекта, за да провери дали той няма някакво потенциално въздействие върху околната среда и дава становище за промяна на проекта за да се намали или отстрани вредното въздействието. Целта е постигане на устойчиво развитие, което означава пестеливо използване на  ресурсите и възстановяване на екологичното равновесие.

Има много илюзии за това, че ресурсите на нашата планета се практически неизчерпаеми и могат да осигурят неограничени възможности за икономически растеж. Основната идея е, че не може да се воюва с природата, а опознавайки нейните закони, умело да се подпомагат протичащите в нея процеси, в резултат на което да се подобрят нейните екологични функции, максимално да се задоволяват социалните интереси на обществото и в дългосрочен аспект да се постигат по-високи икономически резултати.

Община Несебър се стреми към изграждане на хармоничното единство "човек-природа-икономика", което е в основата на устойчивото развитие. Затова е важно да се знае какви са постиженията, какви са основните проблеми и предизвикателства в това развитие и какви следва да бъдат насоките за бъдещите действия. Ако това не се прави по устойчив начин, може да се превърне в заплаха за опазването на природата. Но е възможно да се превърне и в добра възможност за опазване на ценни природни територии и да спомогне за повишаване стандарта на живот. Не на последно място е нуждата от образование, което е насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение с оглед опазване на екологичното равновесие. За тази цел Община Несебър разработи Програма за екологично образование, която намери място в образователната система както в детските градини,  така и в основното и средно образование. Необходимо е и обучение на публичната администрация на всички нива с принципите и добрите практики в устойчивото развитие, защото устойчивото развитие най-общо се гради върху опита за "сътрудничество" между опазването на природата и природните ресурси от една страна и човешката дейност от друга.

За успешното прилагане на тези принципите в община Несебър е необходимо да се извърши промяна в нагласите и поведението на всички ангажирани в процеса страни - публична администрация, граждански организации, бизнессреди и граждани. Прехода към устойчиво развитие не е избор, а наше задължение. Ние нямаме друга алтернатива. Но и никой друг няма да стори това вместо нас.
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...