НАЧАЛО > Съобщения


Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на гражданите,Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на гражданите, фирмите и другите организации, пребиваващи или осъществяващи дейност на територията на Общината  са длъжни да се грижат и съдействат за опазване на съдовете за отпадъци, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях., които да се съхраняват в дворовете или в определените за целта помещения.

На територията на  Община Несебър се забранява:

-изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;

- изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци, които могат да ги увредят или замърсяват, в това число на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други отпадъци;

- смесването на разделно събираните от участващите в системата за разделно събиране битови отпадъци с други видове отпадъци;

- миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, площадите и други места за обществено ползване;

На обществени места – тротоари, улици, градини, паркове, площади и други, предназначени за общо ползване, е забранено:

- измиването и отвеждането на отпадни води, освен в канализацията или септични ями, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания;

- изхвърлянето на битови отпадъци от домакинствата или заведения за обществено хранене в кошчета за минувачи или около тях;

- изхвърлянето на битови и други отпадъци от прозорците и балконите на жилищните и обществени сгради.

При неспазване ще бъдат налагани санкции! 
обяви и съобщения

24.09.2020 г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. ...

Съобщение за обществен достъп

09.09.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересуваните лица за постъпило искане от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново ...

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със ...