НАЧАЛО > Новини


Една малка стъпка, но от голямо значение за природата! БЕЗПЛАТНО, ЛЕСНО, ОТГОВОРНО!21.10.2016г.

 

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Снимка 4 Снимка 5 Снимка 6 Снимка 7

 

04.10.2016г.

 

25.05.2016г.

В резултат от проведена кампания на 27 април 2016 г. за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър бяха събрани и предадени за рециклиране общо 28 кг НУБА и 4.3432 тона ИУЕЕО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Несебър организира на 8 Май 2015 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър.

Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с  подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна.         

Инициативата стартира от 10.00 часа до 15.00 часа с отворени пунктове в:  

ü  гр. Несебър – нова част, „Пощата“; 

ü  кк „Слънчев бряг“ – Автогара, у-ние „БКС“; 

ü  пред Кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда,  

с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.

 

Телефони за връзка: 

05544 25 32, 0554 223 90, 0554 223 18,

089/330 3693, 089/330 3697 - Община Несебър. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 

 

м. март 2014 г.

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

В изпълнение изискванията на екологичното законодателство и  сключени договори за сътрудничество с организации по оползотворяване на територията на община Несебър стартира система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и събиране на излезли от употреба гуми (ИУГ),  образувани от домакинства, обществени и административни учреждения, училища, търговски, промишлени, туристически и други обекти на територията й.

 

За да не попадат в общия поток от битови отпадъци ИУЕЕО организацията по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, притежаваща Решение № ООп-36-00/17.08.2009 г., издадено на основание чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (отм. ДВ, бр. 53/2012 г.), за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) финансира организирането на система за разделно събиране на отпадъци от населението, чрез провеждане на акции по разделно събиране на негодни за употреба електрическо и електронно оборудване два пъти годишно -  период от 20.04. до 20.06 и период от 20.09. до 20.11., като точните дати ще бъдат писмено уточнявани от Община Несебър един месец предварително. 

 

За разделно събиране, съхраняване и  предаването за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) организацията по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, притежаваща Разрешение № ООп-71-00 от 01.12.2010 год., издадено от МОСВ за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори финансира организирането на система за разделно събиране на НУБА, чрез поставянето на съдове за разделно събиране и провеждане на акции.

 

Местата за поставяне на съдове за разделно събиране на портативни НУБА ще бъдат обслужвани винаги при необходимост и задължително един път годишно в периода от 01.11 до 15.12 и са следните:

 

 

Име на обекта

Адрес

Лице за контакт

Телефон

1

Сграда на Община Несебър -до заседателна зала

гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ 10

Цветанка Цветкова Атанас Хайверов

0554 29312

2

Дирекция „Транспорт и пропускателен режим“

гр. Несебър, ул. „Струма “ 6

Никола Пейков

0554 42894

3

Отдел „Търговия“

гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ 4

Димитър Панев

0554 42896

4

Отдел „Екология“

гр. Несебър, жк. „Младост“ 62

Красимира Георгиева

0554 42532

5

У-ние „Общински гори,селско и горско стопонство“

гр. Несебър, ул. „Хан Крум“

Димитър Керчев

0554 4 2443

6

СОУ „Л.Каравелов“

гр. Несебър, ул. „Л.Каравелов“

Домакин

0554 45725

7

ОДЗ „Я.Лъскова“

гр.Несебър

Директор

0554 4 3564

8

ОДЗ „К.Малина“

гр.Несебър

Директор

0554 4 5203

9

Общински детски комплекс

гр.Несебър

Директор

0554 45952

10

ПГ по Туризъм

кк  Слънчев бряг

Славчо Станелов

0554 22040

11

ЦДГ „Слънце“

кк Слънчев бряг

Директор

0554 22595

12

Кметство гр. Свети Влас

гр.Свети Влас

Магдалена Тошева

0554 68633

13

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“

гр.Свети Влас

Директор

0554 68113

14

ОДЗ „Делфинче“

гр.Свети Влас

Директор

0554 68226

15

Кметство с.Равда

с.Равда

Дафинка Савова

0893 505 1890893 505 189 

16

ОУ„Св.Св.Кирил и Методий“

с.Радва

Директор

0554 66235

17

ОДЗ „Мечо Пух“

с.Равда

Директор

0554 66002

18

Кметство с.Оризаре

с.Оризаре

Черньо Пенчев

0556 38210

19

ОУ „Г.С.Раковски“

с.Оризаре

Директор

0556 38230

20

ЦДГ“Радост“

с.Оризаре

Директор

0556 38298

21

Кметство с.Гильовца

с.Гильовца

Васил Василев

0556 38410

22

ОУ „Св.СВ.Кирил и Методий“

с.Гильовца

Директор

0556 38450

23

ЦДГ „Усмивка“

с.Гильовца

Директор

0556 38472

24

Кметство с.Кошарица

с.Кошарица

Павел Павлов

0556 61112

25

ОУ „Свети Иван Рилски“

с.Кошарица

Директор

0556 61097

26

ЦДГ „Детски свят“

с.Кошарица

Директор

0556 61200

27

Кметство с.Тънково

с.Тънково

Христо Николов

0556 62033

28

ОУ „В.Левски“

с.Тънково

Директор

0556 62204

29

ЦДГ“Пролет“

с.Тънково

Директор

0556 62216

30

Кметство гр.Обзор

гр.Обзор

Христо Янев

0556 35110

31

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“

гр.Обзор

Директор

0556 32032

32

ОДЗ „Обзорче“

гр.Обзор

Директор

0556 32470

33 ЦДГ "Моряче" гр. Несебър Директор  

 

 

 

 

 
Обяви и Съобщения

 ОБЯВА от 24.04.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Изграждане на подземен резервоар за гориво и колонка за зареждане в поземлен имот с идентификатор ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 24.04.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 24.04.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в м. „Чешме тарла“ ПИ №№61056.20.108, ...