НАЧАЛО > Съобщения


Изпълнение изискванията на НУРИОВОСИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение №2  към чл.6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на апартаментен хотел в ПИ №224002 и ПИ №224001, м. "Топрак тарла", земл. гр. Обзор, Община Несебър, с Възложител "АМБА ГРУП" ООД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Уведомление по чл. 4 НУРИОВОС от "РУС ИНВЕСТ 7" ЕООД за ИП "Ползване на подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец в ПИ №51500.14.5, местност "Бостанлъка", землище гр. Несебър" - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Уведомление по чл. 4 НУРИОВОС от 'КОП СТРОЙ" ЕООД за ИП "Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци в част от ПИ №51500.64.45, м. "Инджекьойско блато", землище гр. Несебър" - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Уведомление по чл.4 НУРИОВОС от "КАСКАДАС 8" ООД за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондаж с дълбочина 20 m (+/_5 m), към жилищна сграда в ПИ №51500.506.175, землище гр. Несебър, КК "Слънчев Бряг - запад" - 1, 2, 3.

Вх. №92-00-159/11.01.2013 г. относно изпълнение изискванията на чл.6, ал.9 на НУРИОВОС за инвестиционно предложение „Корекция , укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р.”Двойница” до вливането и в Черно море” гр. Обзор, обл. Бургас с възложител: Община Несебър и писмо на РИОСВ Бургас с изх.№7514/13.12.2012г.
обяви и съобщения

01.07.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

24.06.2020 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило ...

обяви и съобщения

08.06.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...