НАЧАЛО > Новини


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ03.07.2014 г.

Съобщение

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно предложение: „Корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в границите на с. Оризаре, Община Несебър, Област Бургас”.

Документацията е на разположение на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, в рамките на работното време. Лице за контакти: Сюрея Исуф, Тел: 055429399.0554 2 93  

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10.

 

02.07.2014 г.

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на сдружение "Съюз на слепите в България" гр. София за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК "Съюз на слепите в България - Обзор" с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

 

24.06.2014 г.

Съобщение

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно предложение: „ПУП – Изменение на ПЗ на УПИ I-общ., кв.4801 по ЗРП на „Слънчев бряг – запад”, Община Несебър”.

Документацията е на разположение на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, в рамките на работното време.

Лице за контакти: Сюрея Исуф, Тел: 0554 2 93 990554 2 93 99 .

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10.

 

23.06.2014 г.

Решение №1389/16.06.2014 г. на БДЧР - Варна за прекратяване на Разрешение за водовземане от подземни води на "Меркурий - 99" ООД

 

Публикувано на 18.06.2014 г.

Уведомяване по Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ I-495, кв.34Б, землище с.Равда, ПИ №61056.501.235" с Възложител "ИМПУЛС-СВ" ООД - 1, 2.

Публикувано на 13.06.2014г

Писмо Изх. №1079/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас за промяна в инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда с повишено обществено обслужване в ПИ 089007, местност "Кокалу", землище гр. Несебър, Община Несебър" с Възложител Милка Янева и съсобственици – 1, 2

 

Писмо Изх. №1080/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас за промяна в инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда с повишено обществено обслужване в ПИ 087001, местност "Кокалу", землище гр. Несебър, Община Несебър" с Възложител Милка Янева и съсобственици – 1, 2

 

Писмо Изх. №2233/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас относно "ПУП-ИПЗ в УПИ- VII -225, кв.5601 (поземлен имот 51500.506.318) по плана на „Слънчев бряг – Запад”, Община Несебър" с Възложител „Глобус - 2000” ООД – 1, 2

 

Писмо Изх. №3217/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас относно инвестиционно предложение за "Изграждане на апартаментен хотел и ограда в ПИ 51500.85.7, по кадастрална карта на гр. Несебър, местност "Кокалу", Община Несебър" с Възложител „ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА 12” ООД – 1, 2

 

13.06.2014 г.

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, "ОПТИМАКС ТУР" ООД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестицонно предложение "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води , предназначено за водовземане " в имот с идентификатор 51500.18.16, землище гр. Несебър, м. "Бостанлъка".

Лице за контакти: Николай Панайотов

Тел. 0554/23013
обяви и съобщения

24.09.2020 г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. ...

Съобщение за обществен достъп

09.09.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересуваните лица за постъпило искане от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново ...

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със ...