НАЧАЛО > Новини


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯОБЯВА от 26.01.2015 г.

“ОБЩИНА НЕСЕБЪР”, гр. Несебър, ул.“Еделвайс” №10

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: “Корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в границите на с.Оризаре, Община Несебър, Област Бургас”.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

на 04.03.2015г. от 10.00 часа в заседателна зала на отдел „Екология” при Община Несебър на адрес гр. Несебър, ж.к. „Младост” №62Г;

на 04.03.2015г. от 11.00 часа в сградата на Кметство с.Оризаре, ул. „І май” №20;

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Емине” BG 0002043 за опазване на дивите птици е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:

8.00 часа до 17.00 часа в отдел „Екология” при Община Несебър, ж.к. „Младост” №62Г;

14.00 часа до 16.00 часа в сградата на Кметство с.Оризаре (стая на кмета).

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда РИОСВ-Бургас на адрес: www.riosvbs.eu

 

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, Община Несебър, Кметство с.Оризаре или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по Обществените обсъждания от страна на възложителя: Сюрея Исуф – нач. отдел „Инв. политика”– 0554/29399
Обяви и съобщения

19.09.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

19.09.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

11.09.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за изграждане на обект: „Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на помещение в ...