НАЧАЛО > Новини


Обяви и СъобщенияСъобщение от 07.04.2015г.

БДЧР - Варна издава Разрешително № 21590196/01.04.2015г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение (сондаж) с титуляр ET “РЕМО-55 - Маджуров”. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

БДЧР - Варна издава Разрешително № 23110027/01.04.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с титуляр „Зора Феникс” ЕООД. 1, 2, 3, 4

 

Съобщение от 07.04.2015г.

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за изграждане на: „Обществена сграда в УПИ IV-общ, кв.5702 (ПИ № 51500.506.328), к.к. „Сл. Бряг – запад“, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел. 0554 2 93 64

 

 

Съобщение от 06.04.2015 г.

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен „ПУП-ИПРЗ за УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.78 и УПИ ІІ и ІІІ, кв.78г, гр.Несебър – нова част, община Несебър“.

Лице за контакти: Сюрея Исуф

Тел. 0554 2 93 99
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...