НАЧАЛО > Новини


Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър 2014 – 2020 г.На основание чл. 52, ал. 7 от ЗУО Община Несебър осигурява обществен достъп до проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър за периода 2015 -2020 г.

 

Очакваме Вашите мнения и предложения до 7.10.2015 г. на адрес: ekomania@abv.bg

 

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Несебър е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), в съответствие е и със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на “Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 – 2020 г.”.

 

Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО и е с период на действие 2015– 2020 г. Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма върху околната среда ще е положителен, тъй като с нея се цели: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

 

С целия текст на програмата можете да се запознаете тук.

07.09.2015г.
обяви и съобщения

22.11.2019 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило искане от ...

Обяви и съобщения

...........

обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...