НАЧАЛО > Новини


Обяви и Съобщения27.09.2016г.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.78 и УПИ ІІ и ІІІ, кв.78г, гр.Несебър – нова част, Община Несебър“

съгласно изискванията на чл.20, ал.1, т.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

(Обн. ДВ, бр.57/02.07.2004г, посл. изм. и доп.ДВ, бр.12/12.02.2016г.).

 

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Име: Община Несебър, ЕИК: 000057122

Пълен пощенски адрес: гр.Несебър, ул. „Еделвайс“ №10

Лице за контакти: инж. Жулиета Горанова, Началник отдел „Устройство на територията“

Телефон: 0554 29335; е-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg

 

2.ОРГАН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА И ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ

„ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.78 и УПИ ІІ и ІІІ, кв.78г, гр.Несебър – нова част, Община Несебър“ се одобрява с Решение на Общински съвет – гр. Несебър, а кметът на общината е отговорен за прилагането му.

 

3.МЯСТО С ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП И ВРЕМЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОЕКТА ЗА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА, ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ НЕГО

Проекта на „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.78 и УПИ ІІ и ІІІ, кв.78г, гр.Несебър – нова част, Община Несебър“, Доклада за Екологична оценка /ЕО/ и Доклада за оценка степента на въздействие върху защитените зони /ДОСВ/ с всички приложения и материали към тях са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Несебър на адрес: Област Бургас, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, стая 35 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, както и на интернет страницата на общината: http://nessebareco.com/

 

4.СРОК ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ

От 29.09.2016г. до 01.11.2016г.

 

5.НАЧИН НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ

Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 01.11.2016г. на място, по пощата или по имейл на адрес: Община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, стая 35, e-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg. Осигурен е достъп и техническа възможност за запознаване с материалите по ЕО и всичките им приложения.

 

Лице, отговорно за предоставяне на допълнителни разяснения на място, от страна на възложителя: инж. Жулиета Горанова Началник отдел „Устройство на територията”, тел: 0554 29335
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...