НАЧАЛО > Контрол, глоби, санкции


Резултати от Кампания за ИУЕЕО и НУБА от 22.10.2019г.Община Несебър проведе на 22 октомври 2019 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър

Благодарение на инициативността на граждани, които взеха дейно участие, в обявените пунктове бяха събрани: 20 кг и 316 бр. негодни за употреба батерии, около 180 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, перални, монитори, телефонни апарати, компютри, ел. печки, бойлери, телевизори и др.) и 12 бр. осветителни тела.

Най-голяма активност от граждани в инициативата беше отчетена в гр. Обзор, гр. Несебър и гр. Свети Влас.

Събраните масоворазпостранени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД - гр. Варна.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4
обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...

обяви и съобщения

24.01.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

22.11.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложене ...