НАЧАЛО > Контрол, глоби, санкции


Резултати от Кампания за ИУЕЕО и НУБА от 22.10.2019г.Община Несебър проведе на 22 октомври 2019 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър

Благодарение на инициативността на граждани, които взеха дейно участие, в обявените пунктове бяха събрани: 20 кг и 316 бр. негодни за употреба батерии, около 180 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, перални, монитори, телефонни апарати, компютри, ел. печки, бойлери, телевизори и др.) и 12 бр. осветителни тела.

Най-голяма активност от граждани в инициативата беше отчетена в гр. Обзор, гр. Несебър и гр. Свети Влас.

Събраните масоворазпостранени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД - гр. Варна.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4
обяви и съобщения

24.09.2020 г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. ...

Съобщение за обществен достъп

09.09.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересуваните лица за постъпило искане от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново ...

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със ...