НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияОбщина Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със съдействието на Регионална инспекция по околна среда и водите - гр.Бургас,  в двора на ПГТ „Иван Вазов” беше позиционирана мобилна лаборатория за измерване на имисии и осъществяване контрол върху качеството на атмосферния въздух в периода от 05.08.2020г. до 11.08.2020г.

В горепосочения период не са констатирани превишения на нормите по определените показатели. Резултатите от изпитванията показват спазване на  изискванията на Наредба  №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн.ДВ, бр.58 от 30.07.2010 г.).

На основание гореизложеното и приложените резултати считаме, че няма риск за живота и здравето на живущите в района. Уверяваме гражданите и гостите на нашата община, че и занапред ще бъде осъществяван контрол, а при констатиране на нарушения ще бъдат предприети необходимите действия съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

Резултати за периода 05.08-11.08.2020г.

Снимков материал

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4
обяви и съобщения

24.09.2020 г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. ...

Съобщение за обществен достъп

09.09.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересуваните лица за постъпило искане от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново ...

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със ...