НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения28.04.2021г.

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Обявява: инициатива на „Ефект 3“ ЕООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение:Тръбен кладенец „Ефект 3“- Слънчев бряг“, разположен в имот с идентификатор №51500.505.70 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас, собственост на „Ефект 3“ ЕООД

Съобщение на Басейнова дирекция Черноморски район - Варна
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...