НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения27.09.2021г.

Съгласно изискванията на НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява за постъпило в общината уведомление за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв. 1 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър (ПИ 53045.501.14 по КККР) и изграждане на едноетажна жилищна сграда“ с възложител: Любомир Василев.
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...