НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения09.03.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има има следното инвестиционно предложение за обект: „Обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра“ в УПИ I-общ, кв. 10 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта на землище гр. Несебър 51500.503.322 за „Изменение в условията на чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ за етапно строителство, съгласно чл.152, ал.2 на обект „Обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра“ в УПИ I-общ“, кв. 10 по плана на ж.к. „Черно море“, а именно:

Обслужваща сграда – първи етап

Спортни площадки – втори етап

Детска площадка и парк- трети етап

Фитнес площадка, паркинг и парк – четвърти етап

Лице за контакти: Мария Георгиева

Тел.: 0554 2 93 62
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...