НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения27.09.2022г.

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Несебър, осигурява обществен достъп до Становище от „АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД, възложител на инвестиционно предложение за „ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“, във връзка с чл.17, ал.5 от НУРИОВОС

Становище от „АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД
обяви и съобщения

08.11.2022г. Община Несебър обявява за изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на ...

обяви и съобщения

07.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър проведе на 20 октомври 2022 г. есенна кампания за ...