НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения07.11.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „ПУП-ИПРЗ за УПИ Іобщ (ПИ с идентификатор 51500.506.492) и УПИ ІІобщ (ПИ с идентификатор 51500.506.493), кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева

Тел.: 0554/2 93 32
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...