НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения05.01.2023г.

Община Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на ЕТ „Дуков Димитър Георгиев“ гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК „Дуков – Обзор“, находящо се в подземен имот ПИ №53045.502.52 по КККР на гр.Обзор, Община Несебър, Област Бургас, собственост на Димитър Георгиев

 
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...