НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения24.01.2023

ИЗГОТВЕН Е ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ на АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023-2027 г.

Програмата цели да планира постижими и ефективни мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух от основния замърсител в община Несебър и в Югоизточен район на България – Фини прахови частици (ФПЧ10).

Актуализацията на общинската програма за КАВ е основано на ангажименти, произтичащи от националното законодателство, което транспонира изцяло Директива 2008/50/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа и ще допринесе за постигане на целите на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (НПКАВ) 2018-2024 г., Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ 2020–2030)., както и на специфичните цели на приоритетна ос 5 „Въздух“ на Програма околна среда 2021-2027 г.  

 

На основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредба No7/ 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Несебър осигурява достъп до Програмата на всеки заинтересован гражданин и организация на интернет страницата на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/. Всеки може да подаде своите препоръки или мнение на електронния адрес на отдел „Екология“: ekomania@abv.bg до 24.02.2023 г. 


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАВ 2023 - 2027 г.

 
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...