НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения25.01.2023 

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АСЯ ТРЕЙД“ ООД с ЕИК: 205115097, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул. „Бриз“ №6, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект: дере, за заустване на отпадъчни води, за проектиране на обект: канализационна система на автомивка, разположена в поземлен имот с идентификатор: 53045.505.35 по КК на гр.Обзор, Община Несебър.

 

Разрешително за ползване

 
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...