НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияСЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на гражданите и заинтересованите физически и юридически лица, че могат да предават строителни и едрогабаритни отпадъци на Претоварна станция за отпадъци – Община Несебър, землище с. Равда при спазване на изискванията на чл. 35 от Закон за управление на отпадъците и чл. 15 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци следва да притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издадени от компетентния орган.

За приемането на площадка на Претоварна станция за отпадъци – Община Несебър на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинства на територията на общината, не се заплаща такса за отпадък до един тон на година, срещу представяне на регистрация по лична карта или документ за собственост.
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...