НАЧАЛО > На територията на Община Несебър се забранява:


На територията на Община Несебър се забранява:Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци, които могат да ги увредят или замърсяват, в това число на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други отпадъци. Изхвърлянето на всякакви отпадъци извън определените за целта съдове и места. Разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, които да се съхраняват в дворовете или в определените за целта помещения. Замърсяване със строителни материали, земни маси, пясък и др. материали върху тротоари, улични платна, зелени и др. общински площи. Фирмите и организациите, които образуват отпадъци различни от битови, са длъжни да организират сами извозването и обезвреждането им. Отговорните за третирането и транспортирането на строителни отпадъци и земни маси лица са длъжни: Да не допускат замърсяване извън строителните обекти, чрез поставяне на плътни ограждения, чакълиране на подходите и други, преди де е започнала каквато и да било дейност на стройтелата площадка, а района около тях почистват и измиват при необходимост, периодично, за своя сметка. Да не допускат, по време на строителството, замърсяване и депониране върху тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, строителни отпадъци и земни маси. След приключване на строителството да възстановят първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Да не допускат ползване, складиране и/или депониране на терени, собственост на физически или юридически лица, без сключен писмен договор. При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото количество на формираните строителни отпадъци не надвишава 1 м3, отговорните лица са длъжни: Да съхраняват отпадъците на територията на обекта и да ги извозват до определеното за целта.депо. Или да ползват срещу заплащане специализиран контейнер, предоставен му от фирма, имаща разрешение за извършване на такава дейност. Депонирането на строителните отпадъци и земните маси се извършва само на определените от кмета на общината депа за строителни отпадъци и земни маси.
Интерактивна карта за туристическите маршрути 'Величествен Балкан' , 'Лазурен Бряг' и 'Хилядолетна история' в община Несебър

обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...