НАЧАЛО > Забранява се:


Забранява се:Забранява се: Нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. Намаляване на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително. Използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси. Изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. Извършване на строежи над покритите речни участъци. Отвеждане на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници. Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система. Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което: Замърси водите, разруши леглата или бреговете на реките в нарушение на по-горе цитираните забрани от 5 000 лв. до 15 000 лв. Изхвърли отпадъчни води във водните обекти от 1 000 лв. до 5 000 лв.
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...