НАЧАЛО > Обяви


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯОбявления

Становище Изх. №1919/18.04.2013 г. на РИОСВ - Бургас за ИП "Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец в УПИ II-36, кв.12, гр. Обзор" с Възложител "Съюз на слепите в България" - 1, 2.

Решение №БС-23-ПР/01.04.2013 г. на РИОСВ - Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за 'Изграждане на външен канал за им. 39164.15.144, м. Сулуджана, земл.с.Кошарица, Община Несебър" с Възложител "Евънс и Евънс" ООД - 1, 2.

Становище Изх.№2107/23.04.2013 г. на РИОСВ - Бургас за инвестиционно предложение за "Изграждане на външен водопровод и канализация за ПИ №61056.502.479, с. Равда, Община Несебър" с Възложител "НЕВИ МАР" ООД - 1, 2.

Обосновка за водовземане от подземни води от съществуващ водоизточник СК "Кошарица - С.В.Пропърти инвест", м. "Кору дере", землище с.Кошарица и проект за санитарно-охранителни зони - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на Регион България ЕООД - гр. Несебър за водовземане на подземни води от сондаж ТК "Регион България" - Кошарица.

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на ЕТ "Джоди - Георги Михайлов" за водовземане на подземни води от тръбен кладенец - М1 "Джоди - Георги Михайлов"

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на "ФОРТ НОКС" ООД за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение  ТК "Форт Нокс - Свети Влас".

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на "ЗНАК" ЕООД, гр. Несебър за водовземане на подземни води от ТК-3 "ЗНАК - Равда" в с.Равда, Община Несебър

Разрешение за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, издадено от БДЧР - Варна №2159 0138/04.03.2013 г., с титуляр на разрешението "Болкан - рус - груп" ООД - 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9.

Уведомление по чл.4 НУРИОВОС от Олег Карабаджак за ИП "Нова еднофамилна двуетажна жилищна сграда за 5 броя обитатели в УПИ XIII-3, кв.60, ПИ с идентификатор 61056.501.3, земл.с.Равда, Община Несебър" - 1, 2, 3, 4, и обява във вестник.

Решение №1055/20.02.2013 г. на БДЧР - Варна за изменение на разрешително за ползване на воден обект на "Аква фууд" ООД - 1,  2.

Съобщение от БДЧР - Варна, на основание чл.62а, ал.1 от ЗВ, на "Болкан - Рус ГРУП" ООД, за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК "Болкан - Кошарица".

Съобщение от БДЧР - Варна по чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от ЗВ, с което се обявява инициатива на Община Несебър за изменение на Разрешително за ползване на повърхностни води за заустване на отпадъчни води от експлоатацията на канализационна система "Равда - Слънчев Бряг - Несебър, Община Несебър" - 1, 2.

Съобщение от БДЧР - Варна за обявяване на инициатива на "С.В. Пропърти инвест" ООД за водовземане на подземни води от сондажен кладенец "СК С.В.Пропърти инвест - с.Кошарица" с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

ОБЯВА от Николай Кирилов Димитров, в качеството си на Кмет на Община Несебър, на основание чл.4, ал.2 НУРИОВОС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Несебър има инвестиционно предложение за "Изграждане на спортен комплекс - мини игрище в УПИ III-общ. от кв.6 по плана на гр. Обзор, ПИ №53045.502.35 по КК".

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на "Сандроуз холидейз ЕООД за ползване на воден обект - р.Панаирдере с цел изграждане на линейна инфраструктура

Преценка от БДЧР - Варна, относно издаване на Разрешение за ползване на воден обект по заявление с Вх.№РР-2720 от 12.12.2012 г. - 1, 2.

Решение №1036/10.01.2013 г. на БДЧР - Варна за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №2151 0098/06.07.2009 г. за водовземане от подземни води от шахтов кладенец ШК "Галатея - 2002 - Бяла" , "Дарс инвест" ЕООД - 1, 2, 3, 4.

Обява от Николай Кирилов Димитров, в качеството си на Кмет на Община Несебър, на основание чл.4, ал.2 НУРИОВОС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Несебър има инвестиционно предложение за "ЕКОПЪТЕКА "Калето" в ПИ №53045.560.17 по КК на местност "Седлото", землище гр. Обзор, Община Несебър"

Уведомление по чл.4 НУРИОВОС за ИП "ПУП-ПП на пътна връзка за ПИ №51500.61.2, м. "Инджекьойско блато", по плана на гр. Несебър, на път III-9061 "Тънково - Слънчев Бряг" с Възложител ЕТ "СОДСАН - М. Николов" - 1, 2, 3, 4.

Решение №1025/12.12.2012 г. на БДЧР - Варна за прекратяване на действието на разрешение за ползване на воден обект с Възложител "КЛЕР" ЕООД.

Становище Изх. №7046/23.11.2012 г. на РИОСВ-Бургас за ИП "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в ПИ №11538.12.170, землище гр. Свет Влас, с Възложител "ФОРТ НОКС" ООД - 1, 2.

Становище Изх. №6176/20.11.2012 г. на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в ПИ №51500.502.850, землище гр. Несебър, Община Несебър" с Възложител "НОЙА" ООД - 1, 2.

Съобщение от БДЧР - Варна за водовземане от подземни води от ШК "ШК Галатея-2002-Баня", с.Баня за питейно-битови цели с Възложител "ДАРС ИНВЕСТ" ЕООД

Становище Изх. №6643/05.11.2012 г. на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор №39164.15.97, м. "Йовче дере", земл.с.Кошарица, Община Несебър" с Възложител "Регион България" ЕООД - 1, 2.

Становище Изх. №6309/02.11.2012 г. на РИОСВ-Бургас относно "Изменение на технологичен план за залесяване в отдел 551 "м" ГСУ "Крайморски" ОУ VII, м. "Оризарски осенак", земл.с.Оризаре, Община Несебър" с Възложител "Общински гори, селско и горско стопанство" към Община Несебър - 1, 2.

Становище Изх. №6677/09.11.2012 г. на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за поливане в ПИ №61056.55.9, м. "Хендек тарла", земл.с.Равда, Община Несебър" с Възложител "ЗНАК" ЕООД - 1, 2.

Обява за инвестиционно предложение на "ФОРТ НОКС" ООД за "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в имот №11538.12.170, гр. Свети Влас" - 1, 2.

Становище Изх. №6404/19.10.2012 г. на РИОСВ - Бургас за инвестиционно предложение "Изграждане на телекомуникационно съоръжение приемно-предавателна станция в ПИ №51500.506.671, КК "Слънчев Бряг", гр. Несебър, Община Несебър", с Възложител "БТК" АД - 1, 2.

Уведомление Вх. №94-00-6224/22.10.2012 г., за инвестиционно предложение по чл.4 НУРИОВОС за "Изграждане на тръбен кладенец в ПИ №39164.15.97, землище с.Кошарица, Община Несебър, с Възложител "Регион България" ЕООД - 1, 2, 3.

Становище Изх. №6146/19.10.2012 г. на РИОСВ - Бургас за инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води в ПИ №39164.15.252, м. Сулуджана, земл.с.Кошарица, Община Несебър" с Възложител "Болкан-Рус Груп" ООД - 1, 2, 3.

Решение №994/16.10.2012 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски регион за прекратяване на разрешение №22150008/24.09.2007 г. за изземване на наносни отложения от р. Бяла река, землище с.Гюльовца на "ЗСК Девня" АД

Становище Изх. №6106/16.10.2012 г. на РИОСВ-Бургас, относно ИП "Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM-станция VA 4104 "Obzor", с Възложител "БТК" АД - 1, 2.

Становище Изх. №6217/17.10.2012 г. на РИОСВ-Бургас за ИП "Преустройство и обновяване на хотел 'Хелиос Палас" в УПИ I, кв.31, КК "Слънчев Бряг, Община Несебър с Възложител - "Тера Тур Сервиз" ЕООД - 1, 2.

Решение №999/18.10.2012 г. на БДЧР-Варна за отнемане на разрешително за ползване на воден обект №02360003/15.02.2007 г. , издадено от МОСВ на ЕТ "Талант - Бета - Светлана Костадинова"

Решение №988/09.10.2012 г. на БДЧР-Варна за изменение на Разрешително №02360034/25.10.2010 г. на "Емона Сий фарм" ООД - 1,  2,  3,  4.

Решение №979/04.10.2012 г. на БДЧР - Варна за продължаване действието на Разрешително №22150002/21.08.2007 г. за изземване на наносни отложения от р.Бяла река, с.Гюльовца, Община Несебър

Решение №986/09.10.2012 г.  на БДЧР - Варна за продължаване действието на издадено Разрешително №22150003/21.08.2007 г. за изземване на наносни отложения от р.Двойница, землище с.Козница, Община Несебър.

Решение №БС-41-ПР/28.09.2012 г. на РИОСВ - Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение "Корекция на р.Двойница, на територията на землището на гр. Обзор, Община Несебър" с Възложител Кметство Обзор - 1, 2.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изхраждане на тръбен кладенец върху поземлен имот с идентификатор №51500.502.850, по кадастралната карта на гр. Несебър" с Възложител "Нойа" ООД - 1, 2, 3, 4, 5.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане в имот с идентификатор №39164.15.252, землище с.Кошарица, Община Несебър" с Възложител "Болкан - Рус Груп" ООД - 1, 2, 3,  4.

Уведомление за инвестиционно предложение на "КОСТОВ Г2" ООД за изготвен Трасировъчен и Парцеларен план на обект: "Външно ел.захранване на апартаментен хотел "АПОЛОН 8" в ПИ №61056.56.113, м. Хендек тарла по КК на с.Равда, Община Несебър"  - 1, 2, 3, 4, 5.

Съобщение от БДЧР - Варна, на основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, за инициатива на Национална спортна академия "Васил Левски" гр. София за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК-1 "НСА - Несебър"

Съобщение от БДЧР - Варна, съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от ЗВ за промяна в Разрешително 23110001/06.03.2008 г. на Община Несебър за ползване на повърхностни води с цел заустване на отпадъчни води от експлоатацията на обект "канализационна система на гр. Бяла и гр. Обзор" - 1, 2.

Уведомление за инвестиционно намерение, във връзка с изискванията на ЗООС и на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, на ИП за  "Изграждане на радио комуникационен и радио навигационен обект "Емона" - местност "Ортото", с възложител Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Пълномощно, с което се упълномощява Мартин Вангелов да представлява ДП "РВД" да подава, получава и подписва документи за изграждане и въвеждане в експлоатация на обекти.

Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4 НУРИОВОС за разширяване дейността с отпадъци с възложител "Бургас Метал" ЕООД - 1,  2,  3.

Становище на РИОСВ-Бургас, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника в ПИ №53822.13.514, м."Пандакли" земл.с. Оризаре, Община Несебър", с Възложител "МКФ Проджектс" ООД - 1, 2, 3.

Становище на РИОСВ-Бургас, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника в ПИ №53822.13.125" - Изх. №2860/03.05.2012 г. - 1, 2.

Становище на РИОСВ-Бургас, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника в ПИ №53822.13.123" - Изх. №2859/03.05.2012 г., 2.

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на "Ен Джи Булд Енд Трейд" ЕООД за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК Г-1 "Ен Джи Билд - Свети Влас".

Уведомление за инвестиционно намерение по чл.4, ал.1 и ал.2 от НУРИОВОС от "ПУТНИК-БГ" ООД за инвестиционно предложение: "Изграждане на 5 броя къщички за отдих и курорт в ПИ 73571.31.41, м. "Бабини драки", землище на с.Тънково, Община Несебър" - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Решение №915/10.04.2012 г. на БДЧР-Варна за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води на 'Парадайз Бийч" АД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Съобщение от БДЧР - Варна за Инициатива на ЕТ "Нелифрукт - Иван Ламбов" за водовземане на подземни води от резервни тръбни кладенци ТК1 и ТК2 "Нелифрукт - ИЛ-Тънково" и резервен шахтов кладенец ШК1 "Нелифрукт -ИЛ-Тънково"

Съобщение от БДЧР - Варна за ползване на воден обект - р. Бяла река с цел Защита от вредното въздействие на водите от Агенция 'Пътна инфраструктура"

Решение на МОСВ №31/07.02.2012 Г. за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода - изключителна държавна собственост за срок от 25 год. - 1, 2, 3, 4.   

Уведомление за ИП "ЧПУП-ПЗ за ПИ 11538.1.161, м. Юрта, землище гр. Свети Влас, Община Несебър" от Божидар Костадинов Тодорлиев - 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ОБЯВА

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен инвестиционен проект: „Ограничаване на рисковете и щетите за живота на населението и гостите на Община Несебър чрез почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на река Хаджийска”. Лице за контакти: Сюрея Исуф, тел. 0554 2 93 99.

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №21520218/05.01.2012 г., на "СЪН ХАУС" ООД, издадено от БДЧР - Варна - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Разрешително за водовземане от подземни води №21590087/03.01.2012 г. на "ДИВЕДА ТУР" ООД, издадено от БДЧР с център - Варна - 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7.     

Решение №БС-78-ПР/14.12.2011 г. на РИОСВ-Бургас - да не се извършва оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ №53045.501.467, гр. Обзор, Община Несебър. - "Бургас Метал" ЕООД - стр. 1,  2, 3, 4, 5.   

Решение №БС-45-ЕО/27.10.2011 г. на РИОСВ-Бургас - да не се извършва екологична оценка на план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на осем жилищни сгради в ПИ №39164.15.249, м. Йовче дере, земл.с.Кошарица, Община Несебър" - 1,  2, 3, 4.

Решение №36-ПР/2011 г. на МОСВ - да се извърши оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ и оценка степента на въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение: "Път I-9 Слънчев Бряг - Бургас - изграждане на обход на гр. Ахелой от км 208+000 до км 212+862.92". стр. 1, 2,  3, 4, 5, 6.   

ET "Турхи - Турхут Исмаил", с.Кошарица, уведомява за инвестиционно предложение "Закупуване на строителна техника".

ET "Н.М.Туризъм - Назмие Мехмед", с.Кошарица уведомява за инвестиционно предложение "Изграждане на семеен хотел със спортен център, самон за красота, магазин и лоби бар".

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за: “Изграждане на ваканционен комплекс в имот №11538.12.8, местност “Варницата”, землище гр.Свети Влас, Община Несебър”, с възложител "Лондон кет" ООД - Съобщение, копие от обява във вестник.

Разрешение за водовземане от подземни води №21510263/17.09.2011 г.  на каптиран извор "Сополивия кладенец" в землището на с.Паницово, Община Несебър - 1, 2, 3,  4,  5, 6.

Решение БС-27-ПР/2011 г. на РИОСВ-Бургас за прекратяване на процедура по ОВОС на "Бургас Метал" ЕООД

Решение БС-65-ПР/2011 г. на РИОСВ-Бургас за извършване на ОВОС на  "АТЛАНТ 2010" ЕООД - 1, 2, 3, 4.   

Съобщение от БДЧР за обществен достъп до "Проект за санитарно-охранителна зона около каптиран извор за водоснабдяване на с.Гюльовца, Община Несебър", Копие от кадастрална карта 1, Копие от кадастрална карта 2, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3

Съобщение от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район за питейно-битово водоснабдяване на с.Козница, Община Несебър.

Решение БС-10-6/11.08.2011 г. на РИОСВ - Бургас за одобряване на инвестиционно предложение за "Изграждане на ваканционен комплекс в ПИ 27454.23.85, 27454.23.63, 27454.23.19, м. Кладери, земл.с.Емона, Община Несебър" с възложител "ЕМОНА 2000" ЕООД: 1, 2, 3, 4,   5, 6, 7,   8, 9, 10.

Решение БС-6-ЕО/11.08.2011 г. на РИОСВ - Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Евро Пропърти Мениджмънт" ООД - 1, 2

Решение 838/2011 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район, за прекратяване действието на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 2372 0003/14.05.2007 г. на "Енергия Техноинвест" ЕООД

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “Проект на Подробен устройствен план – Частичен план за застрояване за част от ПИ 021001 и 022001, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община Несебър”.

Лице за контакти: Красимира Георгиева

тел. 055442532

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект и геодезическо заснемане на “Довеждащи пътни връзки за площадка за претоварна станция в ПИ 61056.21.2, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община Несебър”.

Лице за контакти: Красимира Георгиева

тел. 055442532

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “Подробен устройствен план – Парцеларен план на Трасе – кабел 20 kV за захранване на нов БКТП за претоварна станция за битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община Несебър.

Лице за контакти: Красимира Георгиева

тел. 055442532

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвено предпроектно проучване на “Външни ВиК връзки за площадка за претоварна станция в ПИ 61056.21.2, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община Несебър.

Лице за контакти: Красимира Георгиева

тел. 055442532

Заявление от "Евро Пропърти Мениджмънт" ООД - информация за инвестиционно предложение за "Преустройство на рибарска хижа в имот с проектоидентификатор 27454.21.59.1 и разполагане на временни обекти в имот с проектоидентификатор 27454.21.59, м. Юрта, земл.с.Емона, Община Несебър".

Съобщение за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК "Сън Хаус - с.Кошарица"

Съобщение за водовземане на подземни води от сондажен кладенец СК-1 "Девида - гр. Свети Влас"

Решение БС № 17-07/01.10.2010 г. - Тони Стефанов Ранков

Становище изх. №4899/01.10.2010 г. - "Тракийски хляб 2009" ООД

Решение №БС-75-ПР/04.10.2010 г.

Решение №БС-16-07/01.10.2010 г.

Решение №ЕО-12/2010 г. - Актуализация на ОУП на Община Несебър

Решение I-5/09.08.2010 г. - 1, 2.

Решение № БС-94-ПР/11.08.2010 г. - 1, 2, 3.

Решение № БС-60-ЕО/13.08.2010 г. - 1, 2, 3.

Решение № БС-54-ПР/03.08.2010 г. - 1, 2.

Решение № БС-53-ПР/28.07.2010 г. - 1, 2, 3.

Решение № БС-23-ОС/05.08.2010 г. - 1, 2, 3, 4.

Решение изх. №3179/30.07.2010 г. -1, 2.

 Заявление - "Био Аква Ферм" ЕООД

Съобщение МОСВ - "Ферма за култивирана черна мида"

Обява - "ЕМОНА СИИ ФАРМ" ООД

 Обява  - "Вип Трейдинг 999" ООД

Съобщение БДЧР-Варна - "Хелд Енд Спа Холидейс" ЕООД

Уведомление от "Стоян Строй" ООД гр. Несебър

Писмо изх. №3330/30.07.2010 г.
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...