НАЧАЛО > Съобщения


ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА НУРИОВОС



16.01.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Стойчо Янчев Кишишев осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на водовземни съоръжения за напояване на зеленчукови градини – ТК 1 в ПИ №73571.1.566 и №73571.1.567, м. „Корията”, земл. с.Тънково и – ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК6 в ПИ №73571.20.506, №73571.20.507, №73571.18.1, №73571.20.2, №73571.18.7, №73571.18.8, №73571.18.14, №73571.21.23, №73571.18.26, №73571.18.27, №73571.18.28, №73571.18.30, м. „Боруна”, земл. с.Тънково, Община Несебър”. Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр.Несебър, ул.“Св.Св.Кирил и Методий” №21. Лице за контакти: Стойчо Кишишев, Тел:0878 811 2970878 811 297 .

 

05.12.2013 г.

Уведомление по чл.4, ал.1 и ал.2 НУРИОВОС за инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземни съоръжения TK1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК6 за напояване на зеленчукови градини намиращи се в ПИ №№73571.1.566, 73571.1.567, м. „Корията”, с. Тънково и ПИ №№73571.20.506, 73571.20.507, 73571.18.1, 73571.20.2, 73571.18.7, 73571.18.8, 73571.18.14, 73571.21.23, 73571.18.26, 73571.18.27, 73571.18.28, 73571.18.30, м. „Боруна”, с.Тънково, Община Несебър” с Възложител Стойчо Кишишев - 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

10.06.2013 г.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение "Въздушна линия /ВЛ/ 110 kV за присъединяване на п/ст "Обзор" към ЕЕС"  - 1, 2.

08.05.2013 г.

Уведомление по чл. 4 НУРИОВОС Вх. №92-00-2569/29.04.2013 г. за инвестиционно предложение "Сграда с апартаменти и КОО в партерния етаж, за сезонно ползване в УПИ III, кв.30, КК "Слънчев Бряг - изток", ПИ с идентификатор 51500.505.270", Възложител "Пълдин Вакейшън" АД - 1, 2, 3, 4.

18.04.2013 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение №2  към чл.6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на апартаментен хотел в ПИ №224002 и ПИ №224001, м. "Топрак тарла", земл. гр. Обзор, Община Несебър, с Възложител "АМБА ГРУП" ООД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Уведомление по чл. 4 НУРИОВОС от "РУС ИНВЕСТ 7" ЕООД за ИП "Ползване на подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец в ПИ №51500.14.5, местност "Бостанлъка", землище гр. Несебър" - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Уведомление по чл. 4 НУРИОВОС от 'КОП СТРОЙ" ЕООД за ИП "Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци в част от ПИ №51500.64.45, м. "Инджекьойско блато", землище гр. Несебър" - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Уведомление по чл.4 НУРИОВОС от "КАСКАДАС 8" ООД за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондаж с дълбочина 20 m (+/_5 m), към жилищна сграда в ПИ №51500.506.175, землище гр. Несебър, КК "Слънчев Бряг - запад" - 1, 2, 3.

Вх. №92-00-159/11.01.2013 г. относно изпълнение изискванията на чл.6, ал.9 на НУРИОВОС за инвестиционно предложение „Корекция , укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р.”Двойница” до вливането и в Черно море” гр. Обзор, обл. Бургас с възложител: Община Несебър и писмо на РИОСВ Бургас с изх.№7514/13.12.2012г.




обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...