НАЧАЛО > Новини


Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда Басейнова дирекция за Черноморски район публикува "Първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добро състояние и екологични цели за морската околна среда на Република България" - етап от разработването на Морската стратегия и в изпълнение на чл.8, чл.9 и чл.10 от Рамкова директива за морска стратегия.

 

Изготвянето на оценката е в изпълнение на чл.8, чл.9 и чл.10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) и Наредба за опазване на околната среда в морските води – МОРСКИ РЕГИОН „ЧЕРНО МОРЕ”.

 

Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) има за цел постигане на добро екологично състояние в морските води на ЕС до 2020 г. и опазване на ресурсната база, от която зависят икономическите и социални дейности, свързани с морското пространство. Добро състояние следва да се постигне чрез разработване и прилагане на на стратегия за морските води във всяка страна – членка на ЕС.

 

Състоянието на околната среда ще се оценява на база 11 качествени дескриптори, като се вземат предвид екологичното състояние, натискът и въздействията върху морските екосистеми.

 

През месец ноември 2010 г., на основание чл. 135, ал. 1, т. 19 от Закона за водите, е приета Наредба за опазване на околната среда в морските води /НООСМВ, приета с ПМС № 273 от 23.11.2010 г./, чрез която са транспонирани изискванията на РДМС в българското законодателство.

 

Съгласно Рамковата директива, България докладва пред Европейската комисия първоначалната оценка за състоянието на околната среда.

 

Стъпки за разработване и прилагане на Морска стратегия за морските води на Р България

 

1. Изготвяне на Първоначална оценка на текущото състояние на околната среда в морските води и на въздействието на човешката дейност върху околната среда;

2. Определяне на „добро" – то състояние на морските води;

3. Определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори;

4. Разработване и изпълнение на програми за мониторинг;

5. Разработване и изпълнение на програма от мерки;

 

Дейността по определяне на първите три стъпки е част от възложена поръчка с предмет: „Първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добър екологичен статус и екологични цели за морската околна среда" с изпълнител Институт по Океанология - БАН.

Източник: БДЧР и МОСВ
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...