НАЧАЛО > Новини


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ24.06.2014 г.

Съобщение

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно предложение: „ПУП – Изменение на ПЗ на УПИ I-общ., кв.4801 по ЗРП на „Слънчев бряг – запад”, Община Несебър”.

Документацията е на разположение на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, в рамките на работното време.

Лице за контакти: Сюрея Исуф, Тел: 0554 2 93 990554 2 93 99  .

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10.

 

23.06.2014 г.

Решение №1389/16.06.2014 г. на БДЧР - Варна за прекратяване на Разрешение за водовземане от подземни води на "Меркурий - 99" ООД

 

Публикувано на 18.06.2014 г.

Уведомяване по Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ I-495, кв.34Б, землище с.Равда, ПИ №61056.501.235" с Възложител "ИМПУЛС-СВ" ООД - 1, 2.

Публикувано на 13.06.2014г

Писмо Изх. №1079/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас за промяна в инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда с повишено обществено обслужване в ПИ 089007, местност "Кокалу", землище гр. Несебър, Община Несебър" с Възложител Милка Янева и съсобственици – 1, 2

 

Писмо Изх. №1080/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас за промяна в инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда с повишено обществено обслужване в ПИ 087001, местност "Кокалу", землище гр. Несебър, Община Несебър" с Възложител Милка Янева и съсобственици – 1, 2

 

Писмо Изх. №2233/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас относно "ПУП-ИПЗ в УПИ- VII -225, кв.5601 (поземлен имот 51500.506.318) по плана на „Слънчев бряг – Запад”, Община Несебър" с Възложител „Глобус - 2000” ООД – 1, 2

 

Писмо Изх. №3217/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас относно инвестиционно предложение за "Изграждане на апартаментен хотел и ограда в ПИ 51500.85.7, по кадастрална карта на гр. Несебър, местност "Кокалу", Община Несебър" с Възложител „ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА 12” ООД – 1, 2

 

13.06.2014 г.

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, "ОПТИМАКС ТУР" ООД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестицонно предложение "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води , предназначено за водовземане " в имот с идентификатор 51500.18.16, землище гр. Несебър, м. "Бостанлъка".

Лице за контакти: Николай Панайотов

Тел. 0554/23013

 

11.06.2014 г.

Решение №1356/19.05.2014 г. на БДЧР - Варна за продължаване на разрешително за водовземане от подземни води №21520071/31.07.2008 г. с титуляр на разрешителното"Си Ай Пи" ООД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

Писмо Изх. №3252/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас за инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец в ПИ №51500.18.6, местност "Бостанлъка", землище гр. Несебър, Община Несебър" с Възложител "ЛЕХ 2013" ЕООД - 1, 2.

 

Писмо Изх. №3051/27.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас за инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец в ПИ№61056.25.24, землище с. Равда, Община Несебър, с Възложител ЕТ "Краси - Дида Костадинова" - 1, 2, 3.

 

Решение БС № 3-2/29.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас за одобряване на инвестиционно предложение за "Изграждане на въздушна линия /ВЛ/ 110 kV за присъединяване на подстанция "Обзор 110/20 kV към електроенергийната система на страната", с Възложител "ЕСО" ЕАД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

Решение №БС-14-ЕО/31.05.2014 г. на РИОСВ - Бургас с Решение да не се извърши Екологична оценка на план/програма: "ПУП-ПЗ за ПИ №61056.56.34, местност Хендек тарла, землище с.Равда, Община Несебър за изграждане на многофамилна жилищна сграда" - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

29.05.2014 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестицонно предложение „Технически инвестиционен проект за корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в границите на регулацията на с.Оризаре, Община Несебър, Област Бургас”.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел. 055429364

 

 

15.05.2014 г.

Уведомление по чл.4 НУРИОВОС, Вх. №Н2-УТ-2931/17.04.2014 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на апартаментен хотел и ограда в ПИ №51500.85.7 по КК на гр. Несебър" с Възложител "Южная звезда 12" ООД - 1, 2, 3, 4, 5.

Решение №1336/23.04.2014 г. за продължение на разрешително за водовземане от подземни води №1154/30.08.2002 г. издадено от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, с титуляр на разрешителното "Слънчев Бряг Автотранспорт - 2000" АД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Решение №1347/08.05.2014 г. за продължение на разрешително за водовземане от подземни води №21520056/16.08.2008 г. издадено от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, с титуляр на разрешението: "Менабрия и ко" ООД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

13.05.2014 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за промяна на инвестицонно предложение за обект: „ПУП-ПП на обект „Северен околовръстен път на с.Равда от о.т. 11 до о.т.559, по плана на с.Равда, Община Несебър”.

Лице за контакти: Гинка Токмакчиева

Тел. 055429331

  

 

26.03.2014 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен „Проект на физкултурен салон в УПИ IV – общ, кв.36 по плана на с.Оризаре, Община Несебър”.

Лице за контакти: Сюрея Исуф

Тел. 0554 2 93 990554 2 93 99 

 

21.03.2014 г.

ОБЯВА

“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София, бул. „Гоце Делчев” №105

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: Изграждане на Въздушна линия /ВЛ/ 110 kV за присъединяване на подстанция „Обзор” 110/20 kV към електроенергийната система на страната”.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

на 23.04.2014г. от 10.00 часа в заседателна зала на отдел „Екология” при Община Несебър на адрес гр. Несебър, жк „Младост” №62Г;

на 23.04.2014г. от 11.15 часа в сградата на училището в с.Баня;

на 23.04.2014г. от 12.30 часа в многофункционална зала при Кметство Обзор;

на 23.04.2014г. от 13.30 часа в залата на Кметство с.Приселци.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Емине” BG 0002043 и ЗЗ „Камчийска планина” BG 0002044 за опазване на дивите птици е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:

8.00 часа до 17.00 часа в отдел „Екология” при Община Несебър, жк „Младост” №62Г;

8.00 часа до 17.00 часа в сградата на Кметство с.Баня (стая на кмета);

9.00 часа до 12.00 часа в стая №8 сградата на Кметство Обзор, ул. „Иван Вазов” №2;

8.00 часа до 16.30 часа в сградата на Кметство с.Приселци;

9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Бургас, к-с Лазур, ул.”Перущица” №67, ет.3

и на адреса на Възложителя: гр. София, бул. „Гоце Делчев” №105

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда РИОСВ-Бургас на адрес: www.riosvbs.eu

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, Община Несебър, Кметство с.Баня, Кметство гр.Обзор, Кметство с.Приселци, на адреса на възложителя, или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по Обществените обсъждания от страна на възложителя: Инж. Мартин Кошничаров – 0884 186 2320884 186 232 

 

 

18.03.2014 г.

Съобщение

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно предложение: “ПУП-Парцеларен план, относно схема за изместване на въздушен електропровод 20 kV към обект: „Площадка за третиране на неопасни отпадъци на Община Несебър с Претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци и временно депо в ПИ №61056.21.2, с. Равда, Община Несебър”.

Документацията е на разположение на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, в рамките на работното време.

Лице за контакти: Гинка Токмакчиева, Тел: 0554 2 93 310554 2 93 31 .

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10.

 

 

12.03.2014 г.

Уведомление по чл.4 НУРИОВОС за ИП "Разширяване на мидена плантация в акваторията на Черно море, Северен Несебърски залив, срещу имот с идентификатор №27454.21.18.1, находящ се в местност "Юрта", землище с. Емона, Община Несебър, с Възложител "Био Аква Ферм" ЕООД - 1, 2, 3, 4, 5.

 

27.02.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

БДЧР-Варна обявява инициаива на "Аква Фууд" ООД, гр. София за ползване на воден обект Черно Море за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности - култивирана черна мида - 1, 2.

 

07.02.2014 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен „ПУП-ПП за водопроводна връзка за площадка на Претоварна станция за отпадъци в ПИ №61056.21.2, м. „Мерата”, землище на с. Равда, Община Несебър”.

Лице за контакти: Мая Белчинова

Тел. 0554 2 93 420554 2 93 42 

 

30.01.2014 г.

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - №21590169/13.01.2014 г. издадено от БДЧР - Варна, с титуляр на разрешителното "Хелт енд Спа Холидейс" ЕООД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

29.01.2014 г.

Разрешително за водовземане от минерална вода №Е-01-МИ/23.01.2014 г. с титуляр на разрешителното: "Строителна къща Диамант" ООД - гр. Пловдив

Разрешително за водовземане от минерална вода №Е-02-МИ/23.01.2014 г. с титуляр на разрешителното: "Диамант инвест" ООД, гр. Пловдив

 

17.01.2014 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ПУП-ПП на обект: „Изместване на въздушен електропровод 20 kV към площадка за тертиране на неопасни отпадъци на Община Несебър с Претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци и времнно депо в ПИ № 61056.21.2, землище с.Равда, за елементи на техническата инфрструктура извън границите на населените места. Трасето на електропровода е новопроектирано, като при навлизането му в имот №61056.21.2 – депо за битови отпадъци се влива в съществуващ електропровод. Общата дължина на трасето на новия въздушен електропровод 20 kV e 563.88 m, като сервитута на електропровода навлиза с още 10 метра по оста на трасето в имот №61056.15.106 – територия заета от води и водни обекти”.

Лице за контакти: Гинка Токмакчиева

Тел. 0554 2 93 310554 2 93 31 

 

 

10.01.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК от ЗМСМА на заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения  нов  проект  за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Несебър – Център за административно и информационно обслужване –офис №2, гише №1.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър

 


20.12.2013 г.

Решение №БС-38-ЕО/17.12.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: “ЧИ на ПУП-ПРЗ“, с възложител: Община Несебър - 1, 2, 3, 4, 5.

 

20.12.2013 г.

Съобщение

БДЧР - Варна обявява инициатива на "Хелт Енд Спа Холидейс" ЕООД, гр. София за водовземане на подземни води от сондажен кладенец С-2Е "Хелт Енд Спа Холидейс - Свети Влас", с цел на заявеното използване на водите: Други цели (напояване на тревни площи).

 

18.12.2013 г.

Съобщение

БДЧР - Варна издава разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №21510339/13.12.2013 г., с цел на водовземането: питейно-битово водоснабдяване, с титуляр "ВиК" ЕАД, гр. Бургас -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

18.12.2013 г.

Съобщение

БДЧР - Варна издава разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №21510340/11.12.2013 г., с цел на водовземането: питейно-битово водоснабдяване, с титуляр "ВиК" ЕАД, гр. Бургас -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

15.10.2013 г.

Становище Изх. №2706/03.10.2013 г. на РИОСВ - Бургас за инвестиционно предложение за "Развъждане на неограничени черноморски видове в т.ч. и видове от световния океан в свободна едномилна зона на Черно Море в граници 27°58''0' Е; 42°51''0' N; 27°40''0' E; 42°30''0' N с Възложител Станимир Павлов - 1, 2, 3.

 

07.10.2013 г.

Съобщение

БДЧР - Варна обявява инициатива на "ЯНИЦА 2013" ЕООД, гр. Обзор, за водовземане от р. Двойница, с цел на водовземането "промишлено водоснабдяване".

 

18.09.2013 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен „ПУП-ПП за довеждаща пътна връзка за ПСОВ-Оризаре в ПИ №53822.16.57, с.Оризаре, Община Несебър”.

Лице за контакти: Гинка Токмакчиева

Тел. 055429331

 

16.09.2013 г.

Становище Изх. №5439/03.09.2013 г. от РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна почивна база за сезонно ползване и изграждане на сондаж в ПИ 24454.23.77 (стар №023015), местност "Кладери", земл. с.Емона, Община Несебър, с Възложител: Димитър Стоянов Стефанов - 1, 2, 3.

16.09.2013 г.

Съобщение

БДЧР - Варна обявява инициатива на "Бургасцвет - 90 - Танев" ЕООД за водовземане на подземни води от нови съоръжения - "ВТ-7 Бургасцвет - Тънково" и "ВТ-8 Бургасцвет - Тънково" с цел други цели (капково напояване на дървесни видове).

16.09.2013 г.

Заявление за издаване на Разрешение за извършване на дейности с отпадъци от "ЕКОМАШ" ООД на площадка №1 с местонаходждение - ПИ №61056.15.20, с.Равда, местност "Чешме тарла".

05.09.2013 г.

Съобщение

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен технически и работен проект за обект: “Улици с тротоари в ж.к. „Черно Море”, етапно строителство: I ЕТАП: „Проектиране на улици с тротоари в участъците в кръга между о.т.59-58-57-56-55 и о.т.118-117-116-115-114-113-109-112-108-107-106 в ж.к. „Черно море”, гр.Несебър” и II ЕТАП: „Проектиране на улици с тротоари в участъците в кръга между о.т.59-58-57-56-55 и о.т.1-2-3-4-5-6-7 в ж.к. „Черно море”, гр.Несебър”.

Лице за контакти: инж. Жулиета Горанова

Тел. 0554 2 93 350554 2 93 35 

 

22.08.2013 г.

Съобщение

Община Несебър уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно “ПУП-ПР на територията на депо за битови отпадъци в местност „Хендек тарла”, землище с.Равда, Община Несебър”.

Документацията е на разположение на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, в рамките на работното време.

Лице за контакти: Гинка Токмакчиева, Тел: 0554 2 93 310554 2 93 31 .

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10.

 

26.07.2013 г.

Уведомление по чл. 4 НУРИОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционен комплекс в имот №№27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88, 27454.23.23 и 27454.23.90, м. "Кладери", землище с.Емона, Община Несебър" с Възложител "ДАРС ИНВЕСТ" ЕООД и "ЕМОНА" ЕООД - 1, 2, 3.

18.07.2013 г.

Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №21590150/15.07.2013 г., Титуляр на разрешението "КГДВ" ЕООД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

18.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Директора на БДЧР - Варна ОБЯВЯВА:

Инициатива на "НОЙА" ООД за водовземане на подземни води от ТК "НОЙА - Несебър" с цел "за други цели"

16.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

Директора на БДЧР ОБЯВЯВА:

инициатива на "ЕВН България електроразпределение" ЕАД за ползване на воден обект - р.Хаджи дере (р.Хаджийска)

 

16.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

Кмета на Община Несебър ОБЯВЯВА:

Инициатива на "Диамант инвест" ООД, гр. Пловдив

За изменение на разрешително №01610137/29.09.2008 г. за водовземане на минерални води от Сондаж №Б-76

 

16.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

Кмета на Община Несебър ОБЯВЯВА:

Инициатива на "Строителна къща диамант" ООД, гр. Пловдив

За изменение на разрешително №01610297/05.01.2010 г. за водовземане на минерални води от Сондаж Б-1

 

 

01.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

056/846 749056/846 749  ДЕВЕЛОПМЪНТС” ООД, адрес: гр.Несебър, ул. “Отец Паисий” №64, лице за връзка: Димитър Москоянев – пълномощник, телефон: 056/846 749, имейл moskoiani@abv.bg, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведе консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка и Оценка на степента на въздействието върху зоните по НАТУРА 2000 на“Частичен ПУП-ПЗ за изграждане на жилищни сгради в поземлен имот №73571.32.13 в местност “Герена”, землище с.Тънково, Община Несебър”.

Екологичната оценка и Оценката на съвместимост към плана са изготвени, съгласно изискванията на чл.81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и Решение №БС-84-ЕО/22.10.2010 г. Плана предвижда урегулиране на планираната територия, намираща се в масив 32, местност “Герена”, в землището на с. Тънково и изграждане на жилищни сгради, за собствени нужди и отдаване под наем. Предвижда се изграждането на общо 7 жилищни сгради за около 120 обитатели, 2 открити басейна и 50 броя паркоместа. Реализирането на окончателния вариант на ПУП – ПЗ ще се извърши поетапно. Периода на действие на плана е неограничен във времето. Имота е частна собственост с обща площ от 17.361 декара. Разглежданата територия попада в границите на ЗЗ „Емине” с код BG 0002043. Основните цели на плана е да определи структурата на територията, устройствената зона и параметри на застрояване. Финансирането на плана ще се осъществи от възложителя. Прилагането на плана ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон, като орган за одобряване на плана е Кмета на общината.

Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта: ПУП-ПЗ, Доклада за ЕО и ДОС с всички приложения и материали към тях са на разположение от 03.07.2013г. до 05.08.2013, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, в Община Несебър, ул. „Еделвайс“ 10,

Кметство с.Тънково, ул.”Николай Лъсков” 24 и на адреса на изготвящия доклада по ЕО екип “ВАНГ” ЕООД, гр.Бургас, к-с “Славейков”, бл.126, вх.А, ет.3, офис 10.

Становища, мнения и предложения мога да се депозират до 05.08.2013г. на място, или по пощата на адрес: гр.Бургас, к-с “Славейков”, бл.126, вх.А, ет.3, офис 10.

056/58 66 66056/58 66 66 такти – Таня Койчева, тел. 056/58 66 66, факс: 056/58 66 00, e-mail: office@vanbg.bg.

 

 

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ:

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №21520256/05.06.2013 г. с титуляр на разрешението "Регион България" ЕООД - 1, 2, 3, 45, 6, 7, 8, 9.

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на КГДВ ЕООД за водовземане на подземни води от ново съоръжение - ТК "КГДБ" - Свети Влас, Община Несебър.

 

 

28.05.2013 г.

 

 

ОБЯВА

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен „ПУП-ПЗ за разширение на гробищен парк и паркинг на имоти с идентификатори 51500.74.2, 51500.74.3, 51500.74.4, 51500.74.5, 51500.74.42, 51500.74.43, 51500.74.44, 51500.74.72 и 51500.74.73, находящи се в землището на гр. Несебър, м. „Кокалу”. 

Лице за контакти: инж. Ж.Горанова

Тел. 0554 2 93 350554 2 93 35 

 

 

 

27.05.2013 г.

ОБЯВА

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен „ПУП-ПП за обект „Северен околовръстен път на с.Равда от о.т. 11 до о.т.559, по КК на с.Равда, Община Несебър”.

Лице за контакти: Гинка Токмакчиева

Тел. 0554 2 93 310554 2 93 31 

 

 

27.05.2013 г.

ОБЯВА

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен „ПУП-ПР на територията на депо за битови отпадъци в м. „Хендек тарла”, землище с.Равда, Община Несебър”.

Лице за контакти: Гинка Токмакчиева

Тел. 0554 2 93 310554 2 93 31 

 

 

27.05.2013 г.

ОБЯВА

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проет за „ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-61 /ПИ №73571.501.517/, II-общ. /ПИ №73571.501.32, №73571.501.35, №73571.501.38/, III-66 /ПИ №73571.501.32, №73571.501.35, №73571.501.36, №73571.501.38/, IV-общ. /ПИ №73571.501.36, №73571.501.37, №73571.501.38, №73571.501.42, №73571.501.43, №73571.501.44, №73571.501.47/, V /ПИ №73571.501.39/, XV-67 /ПИ №73571.501.36, №73571.501.37, №73571.501.38, №73571.501.48 и №73571.501.460/ в кв.3, УПИ I, кв.4 /ПИ №73571.501.51 и ПИ №73571.31.11/ по плана на с.Тънково, Община Несебър и ПИ №73571.31.11, №73571.31.36, №73571.31.38, №73571.31.48, №73571.31.54, №73571.501.31, №73571.501.460, №73571.501.464, №73571.501.475, по кадастралната карта на с.Тънково, Община Несебър”.

Лице за контакти: Гинка Токмакчиева

Тел. 0554 2 93 310554 2 93 31 

 

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ:

Решение №1102/09.05.2013 г. на БДЧР - Варна, за изменение на разрешително №003677/13.07.2005 г. на "Булгариан пропъртис" ООД - 1, 2, 3.

Разрешение №21590147/08.05.2013 г. от БДЧР - Варна за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с титуляр на разрешението "ФОРТ НОКС" ООД - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89.

Разрешение №21590146/25.04.2013 г. от БДЧР - Варна за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения с титуляр на разрешението ЕТ "ДЖОДИ - Георги Михайлов" - 1, 23, 4, 5, 6.

Становище Изх. №1919/18.04.2013 г. на РИОСВ - Бургас за ИП "Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец в УПИ II-36, кв.12, гр. Обзор" с Възложител "Съюз на слепите в България" - 1, 2.

Решение №БС-23-ПР/01.04.2013 г. на РИОСВ - Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за 'Изграждане на външен канал за им. 39164.15.144, м. Сулуджана, земл.с.Кошарица, Община Несебър" с Възложител "Евънс и Евънс" ООД - 1, 2.

Становище Изх.№2107/23.04.2013 г. на РИОСВ - Бургас за инвестиционно предложение за "Изграждане на външен водопровод и канализация за ПИ №61056.502.479, с. Равда, Община Несебър" с Възложител "НЕВИ МАР" ООД - 1, 2.

Обосновка за водовземане от подземни води от съществуващ водоизточник СК "Кошарица - С.В.Пропърти инвест", м. "Кору дере", землище с.Кошарица и проект за санитарно-охранителни зони - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на Регион България ЕООД - гр. Несебър за водовземане на подземни води от сондаж ТК "Регион България" - Кошарица.

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на ЕТ "Джоди - Георги Михайлов" за водовземане на подземни води от тръбен кладенец - М1 "Джоди - Георги Михайлов"

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на "ФОРТ НОКС" ООД за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение  ТК "Форт Нокс - Свети Влас".

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на "ЗНАК" ЕООД, гр. Несебър за водовземане на подземни води от ТК-3 "ЗНАК - Равда" в с.Равда, Община Несебър

Разрешение за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, издадено от БДЧР - Варна №2159 0138/04.03.2013 г., с титуляр на разрешението "Болкан - рус - груп" ООД - 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9.

Уведомление по чл.4 НУРИОВОС от Олег Карабаджак за ИП "Нова еднофамилна двуетажна жилищна сграда за 5 броя обитатели в УПИ XIII-3, кв.60, ПИ с идентификатор 61056.501.3, земл.с.Равда, Община Несебър" - 1, 2, 3, 4, и обява във вестник.

Решение №1055/20.02.2013 г. на БДЧР - Варна за изменение на разрешително за ползване на воден обект на "Аква фууд" ООД - 1,  2.

Съобщение от БДЧР - Варна, на основание чл.62а, ал.1 от ЗВ, на "Болкан - Рус ГРУП" ООД, за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК "Болкан - Кошарица".

Съобщение от БДЧР - Варна по чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от ЗВ, с което се обявява инициатива на Община Несебър за изменение на Разрешително за ползване на повърхностни води за заустване на отпадъчни води от експлоатацията на канализационна система "Равда - Слънчев Бряг - Несебър, Община Несебър" - 1, 2.

Съобщение от БДЧР - Варна за обявяване на инициатива на "С.В. Пропърти инвест" ООД за водовземане на подземни води от сондажен кладенец "СК С.В.Пропърти инвест - с.Кошарица" с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

ОБЯВА от Николай Кирилов Димитров, в качеството си на Кмет на Община Несебър, на основание чл.4, ал.2 НУРИОВОС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Несебър има инвестиционно предложение за "Изграждане на спортен комплекс - мини игрище в УПИ III-общ. от кв.6 по плана на гр. Обзор, ПИ №53045.502.35 по КК".

Съобщение от БДЧР - Варна за инициатива на "Сандроуз холидейз ЕООД за ползване на воден обект - р.Панаирдере с цел изграждане на линейна инфраструктура

Преценка от БДЧР - Варна, относно издаване на Разрешение за ползване на воден обект по заявление с Вх.№РР-2720 от 12.12.2012 г. - 1, 2.

Решение №1036/10.01.2013 г. на БДЧР - Варна за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №2151 0098/06.07.2009 г. за водовземане от подземни води от шахтов кладенец ШК "Галатея - 2002 - Бяла" , "Дарс инвест" ЕООД - 1, 2, 3, 4.

Обява от Николай Кирилов Димитров, в качеството си на Кмет н
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...