НАЧАЛО > Съобщения


Отчет по изпълнение на заложените в Програмата за управление на отпадъците задачиНа основание чл.29, ал.1, т.1 от Закон за управление на отпадъците и чл.79, ал.1 и ал.4 от Закон за опазване на околната среда, Кметовете на общините разработват Програми за управление на отпадъците, които се приемат от общински съвети, контролиращи изпълнението им. Предвид изложеното отдел „Екология” предложи за разглеждане на сесия на ОбС-гр.Несебър  Отчет по изпълнение на заложените в Програмата за управление на отпадъците и Плана за действие, задачи по системите за организирано и разделно събиране на отпадъците.

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2009 год.

Целта на Програмата за управление на отпадъците и Плана за действие е да се осигури екологосъобразното управление на отпадъците, чрез предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Основните приоритети в програмата за изпълнението на които се работеше през изминалата година са:

                 1.Намаляване количеството на битовите отпадъци за крайно третиране чрез намаляване на съдържанието на вредни вещества в отпадъците; увеличаване на количествата и видовете отпадъци, събирани с цел рециклиране и повторна употреба;

                 2.Въвеждане  на  системи   за  разделно   събиране  на  оползотворими   компоненти   от отпадъците;

                 3.Подобряване на организацията за събиране и транспортиране чрез повишаване ефективността на извършваните дейности по поддържане на чистотата – ежегодно закупуване на сметосъбираща и сметоизвозваща техника;

                 4.Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - включване към регионално депо за БО, отговарящо на Европейските стандарти;

                 5.Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци, чрез закриване и рекултивация на всички сметища в общината,отстраняване на стари замърсявания и постоянен контрол и изпълнение.

                  6.Нормативно регулиране -своевременна актуализация на Наредба №6 за опазване на околната среда на ОбС – гр.Несебър;

           Не на последно място в приоритетите на Програмата за управление на отпадъците, е и работа с обществеността - предоставяне на достъп до информация за управлението на отпадъците на местно ниво, привличане на обществено участие в процеса на обсъждане и вземане на решения, както и подобряване на системата за мониторинг - поддържане на база данни за състоянието на управлението на отпадъците в общината (сключен е договор за събиране на информация и изработване на екологичен портал в интернет страницата на Община Несебър).

За изминалия период от време са изпълнени и следните видове дейности: Сключен Договор за разработване на система за разделно събиране на опасни масово разпространени отпадъци – електронно и електрическо оборудване, както и дейности с постоянен срок за изпълнение като  разработване на система за събиране на   голямогабаритни отпадъци и "бяла техника". Обновява се и техниката за извозване и събиране на отпадъците, с помоща на която се работеше и по ликвидиране на съществуващи и предотвратяване възникване на нови нерегламентирани сметища.

план за действие:

Дейности

Изпълнител

 

Срок за изпълнение

 

Допълнителна информация

  I.

Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

1.

Насърчаване въвеждането на СУОС, ISO 14 001 и 'чисти технологии' в промишлеността

Кмет на Община Несебър

изпълнено

Проектът е внедрен със заповед № 953 от 19.08.2008 г.

2.

Разработване на система за събиране на   голямогабаритни    отпадъци   и "бяла техника"

Кмет на Община Несебър

постоянен

„БКС” чрез известие в сайта на Общината, извършва събиране на   голямогабаритни    отпадъци   и "бяла техника"

 II.

Оползотворяване, повторно използване и рециклиране

2.

Разработване на система за разделно събиране - хартия/пластмаса/стъкло

Кмет на Община Несебър

изпълнено

Сключен договор  с „Екобулпак”,

III.

Подобряване на организацията за събиране и транспортиране

1.

Обновяване      на      техниката      за извозване и събиране на отпадъците

Кмет на Община Несебър

Поетапно

Чрез обществени поръчки

2.

Пълно задоволяване на нуждите на населението със съдове за БО

Кмет на Община Несебър

ежегодно

Чрез обществени поръчки

3.

Актуализация      на      маршрутните графици       за       извършване       на дейностите

Кмет на Община Несебър

ежегодно

 

4.

Включване    на    всички    населени места          в          системата          за централизирано         събиране         и извозване на отпадъците

Кмет на Община Несебър

изпълнено

 

IV.

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

1.

Участие в изграждане на регионално депо за БО

Кмет на Община Несебър

2008-2013

По проект „Изготвяне на мерки за управление на твърдите отпадъци в регион Бургас” – разработен от  EPTISA

EUROPEAD/117408/D/SV/BG

2.

Участие в изграждане на площадка за ТНО

Кмет на Община Несебър

2008-2013

Проект „Площадка за третиране на неопасни отпадъци на община Несебър с претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събраните отпадъци и временно депо”, изготвен от Мегалит ЕООД

3.

Изграждане     на     информационна система за количеството и вида на депонираните отпадъци

Кмет на Община Несебър Партньори

2010 г.

 

4.

Разработване на система за разделно събиране      на      опасни      масово разпространени отпадъци

Кмет на Община Несебър РИОСВ

изпълнено

Сключен договор с „Феникс инвест” ООД

5.

Внедряване на системи за събиране и    преработване    на    специфични отпадъци:

•  стари  автомобили и автомобилен скрап;

• батерии и акумулатори;

•  луминесцентни лампи;

 

Кмет на Община Несебър

Заинтересовани фирми

2010

поетапно

Сключен договор с „Феникс инвест” ООД

V.

Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

 

1.

Изготвяне на планове за закриване и проекти      за      рекултивация      на съществуващите сметища.

Кмет на Община Несебър Оператори на

съоръжения

изпълнено

Проект за рекултивация на обект „Депо за СО на Община Несебър”

План за закриване „Депо за СО на Община Несебър” – август 2007

2.

Закриване     и    рекултивиране     на всички сметища в общината.

Кмет на Община Несебър Оператори на съоръжения

2011 г.

Проект за рекултивация на обект „Депо за СО на Община Несебър”

План за закриване „Депо за СО на Община Несебър” – август 2007

3.

Рекултивация на строително депо

Кмет на Община Несебър

изпълнено

Проект за рекултивация на обект „Депо за СО на Община Несебър”

План за закриване „Депо за СО на Община Несебър” – август 2007

4.

Ликвидиране   на   съществуващи   и предотвратяване възникване на нови нерегламентирани       сметища разработване на план за поетапно почистване на стари замърсявания

Кмет на Община Несебър

постоянен

Почистването се извършва от „БКС”, Община Несебър при необходимост

VI.

Нормативно регулиране

1.

Обявяване   на   телефон,   на   който гражданите могат да сигнализират за     нарушения      и     да     правят предложения,           свързани с третирането на битови отпадъци и поддържане  чистотата           на населените места

Кмет на Община Несебър

постоянен

Община Несебър

0554 4-25-32 обявен е в сайта на Общината

2.

Разработване на Наредба за забрана депонирането на опасни отпадъци от бита

Кмет на Община Несебър, ОбС

2010-2012 г.

 

3.

Актуализация    на    Наредбата    за опазване на ОС

Кмет на Община Несебър, ОбС

ежегодно

Наредба № 6

( Наредбата е на база ЗУО и ЗООС ) действаща на територията на община Несебър, актуализирана с Решение №682 от 18.06.2009г. на ОС.

VII.

Подобряване на системата за мониторинг

1.

Мониторинг на подпочвените води в района на общинското сметище.

Оператор на

съоръжението

постоянен

Оператор на съоръжението

2.

 

Изследване      на      морфологичния състав на БО

Община Несебър Оператор на

съоръжението

2010 г.

Оператор на съоръжението

3.

Разработване     и     внедряване     на информационна    система    с    база данни     за     вида,     количествата, свойствата        и        състава        на генерираните и третирани отпадъци

Кмет на Община Несебър

2010-2012 г.

 
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...