НАЧАЛО > Новини


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯОБЯВА от 15.12.2014г.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЕИК: 000057122, адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, лице за контакти: инж. Жулиета Горанова – началник отдел „Устройство на територията”, телефон: 0554/29335, имейл: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, уведомява обществеността и заинтересованите органи, че в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведе консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка и Оценка на степента на въздействието върху зоните по НАТУРА 2000 на “Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-61 /ПИ №73571.501.517/, ІІ-общ /ПИ №№73571.501.32, 73571.501.35, 73571.501.38/, ІІІ-66 /ПИ №№73571.501.32, 73571.501.35, 73571.501.36, 73571.501.38/, ІV-общ /ПИ №№73571.501.36, 73571.501.37, 73571.501.38, 73571.501.42, 73571.501.43, 73571.501.44, 73571.501.47/, V /ПИ №73571.501.39/, ХV-67 /ПИ №№, 73571.501.37, 73571.501.38, 73571.501.48 и 73571.501.460/ в кв.3, УПИ І, кв.4 /ПИ №73571.501.51 и ПИ №73571.31.11/ по плана на с.Тънково, Община Несебър и ПИ №№73571.31.11, 73571.31.36 73571.31.38, 73571.31.48, 73571.31.54, №73571.501.31, 73571.501.460, 73571.501.464, 73571.501.475 и 73571.31.46 по кадастралната карта на с.Тънково, Община Несебър”.

Екологичната оценка и Оценката на съвместимост към плана са изготвени, съгласно изискванията на чл.81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и Решение №БС-38-ЕО/17.12.2013г. С ПУП-ПРЗ се предвижда в новообособените УПИ да се изградят до 30 броя жилищни сгради за около 120 човека обитатели. Предвижда се обособяване на паркоместа за около 40 броя МПС. Периодът на действие на плана не е ограничен във времето. Планът ще се извърши поетапно. Териториалния обхват на плана е с местоположение с.Тънково, Община Несебър и не засяга чувствителни зони, уязвими зони, защитени територии. Теренът, предвиден за реализация на плана, попада в защитена зона ЗЗ “Eмине” с код BG 0002043, по Директивата за птиците, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на МОСВ, публикувана в ДВ бр.69/2009г, изменена със Заповед №РД-76/ 28.01.2013г. на МОСВ публикувана в ДВ бр10/2013г. В съответствие с изискванията на чл.20 ал.5 от НУРИЕОПП, преди провеждане на консултациите по изготвения доклад за ЕО, Община Несъбър е внесла в РИОСВ-Бургас доклад за оценка степента на въздействие, който е оценен с положителна оценка на качеството му.

По отношение плана за застрояване, проекта има за цел създаване възможност за целесъобразно от устройствена гледна точка застрояване на прецезираните бивши и новообразувани УПИ.

Финансирането на плана е за сметка Възложителя Община Несебър. Етапите на изготвянето на плана включват изготвяне на проект за ПУП. Към осъществяването на плана ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация.

Консултациите с обществеността се провеждат по реда на чл. 20, ал.1 от НУРИЕОПП.

Прилагането на плана ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон, като орган за одобряване на плана е Кмета на общината.

Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта: “Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-61 /ПИ №73571.501.517/, ІІ-общ /ПИ №№73571.501.32, 73571.501.35, 73571.501.38/, ІІІ-66 /ПИ №№73571.501.32, 73571.501.35, 73571.501.36, 73571.501.38/, ІV-общ /ПИ №№73571.501.36, 73571.501.37, 73571.501.38, 73571.501.42, 73571.501.43, 73571.501.44, 73571.501.47/, V /ПИ №73571.501.39/, ХV-67 /ПИ №№, 73571.501.37, 73571.501.38, 73571.501.48 и 73571.501.460/ в кв.3, УПИ І, кв.4 /ПИ №73571.501.51 и ПИ №73571.31.11/ по плана на с.Тънково, Община Несебър и ПИ №№73571.31.11, 73571.31.36 73571.31.38, 73571.31.48, 73571.31.54, №73571.501.31, 73571.501.460, 73571.501.464, 73571.501.475 и 73571.31.46 по кадастралната карта на с.Тънково, Община Несебър”, Доклада за Екологична оценка /ЕО/ и Доклада за оценка степента на въздействие върху защитените зони /ДОСВ/ с всички приложения и материали към тях са на разположение от 16.12.2014г. до 17.01.2015, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, в Община Несебър, ул. „Еделвайс“ 10.

Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 17.01.2015г. на място, по пощата или по имейл на адрес: Община Несебър, адрес: гр. Несебър, Община Несебър, ул. „Еделвайс“ 10, kapitalnostroitelstvo@abv.bg. Осигурен е достъп и техническа възможност за запознаване материалите по доклада за ЕО, доклада за ОСВ, с плана и всичките им приложения. Лице от планиращия екип, отговорно да представя допълнителни разяснения на място: инж. Жулиета Горанова, тел. 0554/29335, имейл: kapitalnostroitelstvo@abv.bg
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...