НАЧАЛО > Новини


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯОбява от 31.03.2015 г.

 

“ОБЩИНА НЕСЕБЪР”, гр. Несебър, ул.“Еделвайс” №10

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: “Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на територията на депо за битови отпадъци в землището на с.Равда, Община Несебър”.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

на 05.05.2015г. от 10.00 часа в заседателна зала на отдел „Екология” при Община Несебър на адрес гр. Несебър, ж.к. „Младост” №62Г;

на 05.05.2015г. от 11.00 часа в Концертната зала на Кметство с.Равда, ул. „Македония” №2;

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Емине” BG 0002043 за опазване на дивите птици са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:

8.00 часа до 17.00 часа в отдел „Екология” при Община Несебър, ж.к. „Младост” №62Г;

08.00-12.00 и от 13.00-17.00 часа в сградата на Кметство с.Равда, ул.”Македония” №2, стая №3 „Деловодство”;

9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Бургас, к-с Лазур, ул.”Перущица” №67, ет.3.

 

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда РИОСВ-Бургас на адрес: www.riosvbs.eu

 

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, Община Несебър, Кметство с.Равда или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по Обществените обсъждания от страна на възложителя: Сюрея Исуф – нач. отдел „Инв. политика”– 0554/29399
обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...