НАЧАЛО > Новини


Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър 2014 – 2020 г.На основание чл. 52, ал. 7 от ЗУО Община Несебър осигурява обществен достъп до проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър за периода 2015 -2020 г.

 

Очакваме Вашите мнения и предложения до 7.10.2015 г. на адрес: ekomania@abv.bg

 

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Несебър е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), в съответствие е и със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на “Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 – 2020 г.”.

 

Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО и е с период на действие 2015– 2020 г. Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма върху околната среда ще е положителен, тъй като с нея се цели: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

 

С целия текст на програмата можете да се запознаете тук.

07.09.2015г.
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...