НАЧАЛО > Новини


Обяви и СъобщенияСъобщение от 20.11.2015 г.

 

ОБЯВА

“ОБЩИНА НЕСЕБЪР”, гр. Несебър, ул.“Еделвайс” №10

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: “Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 m на р. Двойница до вливането ѝ в Черно море“.

 

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

на 21.12.2015г. от 10.00 часа в заседателна зала на отдел „Екология” при Община Несебър на адрес гр. Несебър, ж.к. „Младост” №62Г;

на 21.12.2015 г. от 11.15 часа в многофункционална зала на Кметство Обзор с адрес: гр.Обзор, ул. „Славянска“ №14А;

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Камчийска планина” BG0002044“ за опазване на дивите птици е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:

8.00 часа до 17.00 часа в отдел „Екология” при Община Несебър с адрес: гр.Несебър, ж.к. „Младост” №62Г;

09.00 часа до 12.00 часа в Кметство Обзор с адрес: гр.Обзор, ул. „Иван Вазов“ №2, стая №1.

 

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда РИОСВ-Бургас на адрес: www.riosvbs.eu

 

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас: гр.Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ 67, ет.3; Община Несебър: гр. Несебър, ж.к. „Младост” №62Г; Кметство Обзор: гр.Обзор, ул. „Иван Вазов“ №2, стая №1 или на срещите за обществено обсъждане.

 

За контакти по Обществените обсъждания от страна на възложителя: Ирина Вълкова, тел.: 0556/35104

 
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...