НАЧАЛО > Новини


Утвърден е Националният план за намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониранеМинистър Нона Караджова утвърди Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.

Документът е в сила от датата на утвърждаването му, 28 юли 2010 г .
Разработването на такъв стратегически план е задължение на всяка страна – членка на ЕС, според европейската директива за депониране на отпадъците. Целта е да се осигури поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, подлежащи на депониране за периода до 2020 г. При определяне на сроковете за изпълнението на тази цел, за база е взето количеството депонирани биоразградими отпадъци през 1995 г. Планът предвижда намаляване на тези количества в три последователни етапа, определени от директивата:
• до края на 2010 г. да се депонират до 75% от общото количество биоразградими битови отпадъци, образувани през 1995 г.;
• до 2013 г. - до 50% от тези, образувани през 1995 г.;
• до 2020 г. - до 35% от тези, образувани през 1995 г.

Националният план предвижда разделното събиране на подходящите за компостиране биоразградими битови отпадъци да се осъществява от общините. В процеса на разделното събиране участват населението, собствениците на търговски обекти, ресторанти, пазари, предприятията от хранително-вкусовата промишленост и т.н.
Компостирането е основният метод, който е избран за управление на биоразградимите битови отпадъци в България. Предвидено е във всички общини на територията на страната да бъдат изградени открити площадки за компостиране на отпадъци от обществени паркове и градини; да бъдат изградени инсталации за компостиране и механично биологично третиране /МБТ/ на биоразградимите отпадъци на територията на общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 20 хиляди тона биоразградими отпадъци.
Общият размер на средствата, необходими за изграждане на инфраструктурата и постигане на заложените цели, е около 300 милиона лева. Очакваните източници на финансиране са Оперативна програма “Околна среда”, Държавният бюджет; общински бюджети, публично-частно партньорство и др.
За 25-те депа в процес на изграждане по Оперативна програма «Околна среда» стойността на компостиращите съоръжения е заложена в програмите за финансиране за следните общини: Бургас, Добрич, Провадия, Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Стара Загора, Варна, Кочериново, Кърджали, Пазарджик, Перник, Ямбол, Монтана, Шумен, Хасково, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Пловдив, Габрово, Костенец, Костинброд, Левски и Луковит.
Изграждането на компостиращи съоръжения е предвидено и за вече изградените 30 регионални депа, като финансирането на съоръженията може да става под формата на субсидии от Държавния бюджет.

МОСВ
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...