НАЧАЛО > Новини


Покана за изразяване на интерес за финансиране на проектиВъв връзка със стартирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ) и в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Националният доверителен екофонд отправя покана за набиране на проектни идеи за финансиране.

Основните принципи на функциониране на НСЗИ са следните:

  • Целево разходване на средствата от продажбата на ПЕЕ за тяхното „позеленяване”;
  • Възможност за активно участие на купувачите на ПЕЕ в процеса на подбор, оценка и мониторинг на проектите, включително чрез правото им за участие в КС на НДЕФ;
  • Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове;
  • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията

Целта на настоящата публична покана е да се оформи портфейл от проекти, които да бъдат представяни в процеса на преговори за продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ).

Националната схема за зелени инвестиции, съгласно Закона за опазване на околната среда, се прилага от Министерството на околната среда и водите в координация с Министерството на финансите и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Отговорен за „позеленяването” на постъпленията от продажбите на квоти на емисии на парникови газове (предписани емисионни единици - ПЕЕ), съгласно ЗООС, е Националният доверителен екофонд. Освен за набирането и оценката на проектите, НДЕФ отговаря и за мониторинга и докладването по изпълнението на прoектите.

В процеса на предварителните преговори с потенциални купувачи на предписани емисионни единици на парникови газове е необходимо да се демонстрира готовност за оползотворяване на средствата, които ще постъпят от тези продажби за проекти, допринасящи за намаляване на емисиите на парникови газове. Това е начин да се спечели доверието на потенциалните купувачи, а също и да се демонстрира капацитета на страната ни да прилага самата схема за зелени инвестиции.

Някои от процедурите за подбор, оценка и мониторинг на изпълнение на проектите продължават да се уточняват. Набирането на предварителен „потфейл” от проекти ще е от съществено значение при формулирането на тези процедури и правила.

С настоящата покана ще се набират следните проектни идеи:

  • Енергийна ефективност в сгради (Изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, ЕСМ по осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. "температура с понижение", ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради, други)
  • Проекти в транспортния сектор (смяна на горивната база на обществения транспорт от дизел/ бензин на природен газ/биогаз; управленски проекти за оптимизация на автомобилния и релсов транспорт; и други, които намаляват емисиите на парникови газове)
  • Проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в индустрията, включително енергийна ефективност, смяна на горивна база, комбинирано производство на топло- и електроенергия, производство на ел. енергия в комбиниран цикъл, проекти за въвеждане използването на ниско-потенциална топлинна енергия, термопомпени инсталации и др.;
  • Производство на енергия от биомаса, оползотворяване на геотермална енергия;
  • Улавяне и оползотворяване на метан

След първите постъпления на средства в резултат на продажбите, за постигане на по-добра оперативност, НДЕФ ще покани всички или групи от представените идеи за проекти (в зависимост от изразената воля на купувачите относно приоритетните области на финансиране) да представят пълни проектни документи.

Срокът за подаване на проектните идеи е 31 март 2011 г.

По-подробна информация за параметрите на проектите и формуляр за кандидатстване са на разположение на интернет страницата на Националния доверителен екофонд – www.ecofund-bg.org

За допълнителна информация тел:     02 973 36 37 и 02 973 38 16

Попълнените формуляри се изпращат по електронна поща и / или на хартия на следните адреси:

 ecofund@ecofund-bg.org

Национален доверителен екофонд

Бул. “Шипченски проход” 67Б

София 1574

Източник: МОСВ

 
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...