НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения24.11.2020г.

На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за изменение на Разрешително №21510263/17.09.2011г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор “Сополивия кладенец”, разположен в поземлен имот с идентификатор ПИ№55350.200.1 по КККР на с. Паницово, Общ. Несебър, Обл. Бургас.

Съобщение
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...