НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения16.06.2021г. 

Съобщение

Съгласно чл.15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), Община Несебър обявява Решение №БС-26-ЕО/2021г. на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: „План за интегрирано развитие на Община Несебър за периода 2021-2027г.“, с възложител Община Несебър.
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...