НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияСъобщение

Съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Несебър и Кметство Обзор, уведомяват, че е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от Илиян Николаев Джаджев за „Преработка по време на строителството на водопроводно и канализационно отклонение за Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-588, кв. 46 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.501.486 по КККР/.

Уведомление
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...