НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияСъобщение

Съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Несебър и Кметство Обзор, уведомяват, че е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от Илиян Николаев Джаджев за „Преработка по време на строителството на водопроводно и канализационно отклонение за Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-588, кв. 46 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.501.486 по КККР/.

Уведомление
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...