НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения27.09.2021г.

Съгласно изискванията на НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява за постъпило в общината уведомление за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв. 1 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър (ПИ 53045.501.14 по КККР) и изграждане на едноетажна жилищна сграда“ с възложител: Любомир Василев.
обяви и съобщения

27.09.2021г. Съгласно изискванията на НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява за постъпило в общината 

обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...