НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения11.11.2021г.

На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условия и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), Община Несебър обявява Решение №БС-51-ПР/11.11.2021г. на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2021-2027г. с Раздел „Лечебни растения“, „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Несебър за периода 2021-2027г. и „Програма за управление на отпадъците на Община Несебър 2021-2027г. с възложител Община Несебър.

Решение №БС-51-ПР/11.11.2021г. на РИОСВ Бургас
обяви и съобщения

07.01.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т. 41 по ...

обяви и съобщения

21.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

15.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...