НАЧАЛО > За нас


За насОбщина Несебър отдел „Екология”

Адрес за кореспонденция:  Център за административно обслужване при Община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10.

Местоположение:  гр. Несебър, ж.к. " Младост" 62 (до общинска библиотека).

 „Зелен телефон” за приемане на сигнали от граждани:  0554 4 25 32, 0554 2 23 18 и 0554 2 23 90

e-mail:  ekomania@abv.bg

Работно време: през зимен период от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

                       през летен  период от 7.00 ч. до 11.00 ч. и от 17.00 ч. до 21.00 ч.

При необходимост се изготвя график за дежурства, утвърден от Кмета на Община Несебър.

 

Структура на отдел „Екология”

Началник отдел;

Главен експерт „Проекти, планове и програми по опазване на околната среда”;

Главен експерт „Деловодство и разрешителен режим”;

Главен експерт „Контрол по опазване на околната среда”;

Старши експерт "Контрол по опазване на околната среда";

Младши експерт "Контрол по опазване на околната среда";

Главни специалисти „Контрол по опазване на околната среда”.

 

Предмет на дейност на отдела

Реализира  екологичната политика на Общината.

Събира информация за състоянието на околната среда на територията на Община Несебър.          

Изготвя програми и проекти във връзка с опазването на околната среда. Съдейства на държавни и обществени органи и организации в дейности, свързани с опазване на околната среда и нейното възпроизводство.

Отдел Екология при община Несебър извършва превантивна дейност, контрол и редица административни услуги.           

Организира проверки, контролира и санкционира нарушителите на местната нормативна база и законите на страната по отношение опазването на околната среда - чистотата по улиците, тротоарите, площадите, както и на въздуха, питейните води, поречията на реките, водните обекти;  парковете, градините, зелените площи и декоративната растителност, биологичното разнообразие, горите и защитените територии;                    

Контролните органи извършват проверки по документи и/или на място, като за целта се издават следните нормативни документи:

Констативен Протокол, в който задължително се дават предписания и се определя срок за отстраняване на нарушенията;

Актове за извършени административни нарушения;

Наказателни Постановления, в които е посочен размера на санкцията, определен от Кмета на Общината.

За нарушения виновните физически лица, едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба в размер до 15 000 лв.

Събраните средства се използват за решаване  на екологосъобразни проблеми на територията на Общината.

Отдел Екология е изработил и поставил на необходимите места указателни и информационни табели за спазване на реда и чистотата на територията на общината, чийто указания са абсолютно задължителни за изпълнение от жителите и гостите на общината.

На територията на община Несебър се извършват също и:

• Дезинсекционни и дератизационни услуги, съгласно сключен договор с фирма изпълнител;

• Залавяне, настаняване в приют и ветеринарно – медицинско обслужване на безстопанствени кучета на територията на община Несебър;

• Контрол по реализация на проект за екотуризъм - “Екотуристическа мрежа в подножието на Източна Стара планина за насърчаване на местната идентичност, “Величествен Балкан, лазурен бряг и хилядолетна история”;

• Участие и реализация на последващи етапи на Община Несебър в ИСПА проект „Регионално управление на отпадъците – Бургас”. Подготовка на мерки за управление на отпадъци в региони Бургас, Добрич и Провадия и изготвяне на работен проект „Площадка за третиране на неопасни отпадъци на Община Несебър с претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци и временно депо”.
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...