НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения07.07.2022г.

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на БДЧР Варна обявява инициатива ва „Евробилд“ ООД за издаване на разрешително за водозвемане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 „Комерсиал – ДХ- Слънчев бряг“, изграден в поземлен имот с идентификатор 51500.507.130 по КККР на КК“ Слънчев бряг – Запад“, гр. НЕсебър.

Съобщение на БДЧР Варна - тук
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...