НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения17.08.2022г.

ОБЯВА

„АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище гр. Несебър 8240, КК „Слънчев бряг“, хотел „Байкал“

На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

- На 20.09.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на Кметство с.Тънково с адрес: с.Тънково

- На 20.09.2022г. от 11.00 часа в заседателната зала на отдел „Екология“ към Община Несебър, с адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ по Директивата за опазване на дивите птици са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа както следва: в сградата на Община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г, отдел „Екология“; в сградата на Кметство с.Тънково; в сградата на РИОСВ-Бургас, с адрес: ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ 67 и на адреса за контакти на Възложителя: гр.Бургас 8000, ул. „Любен Каравелов“ №12, ет.2, офис №2.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, с адрес: ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ 67; Община Несебър на адрес: гр.Несебър, ж-к „Младост“ №62 Г; Кметство с.Тънково и на адреса за контакти на „АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.Бургас 8000, ул.„Любен Каравелов“ №12, ет.2, офис №2, или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Щерьо Черногоров, тел: 0885760097
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...