НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияСЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър проведе на 20 октомври 2022 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър

Със съвместното  участие на гражданите и сътрудничество с организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД - гр. Варна в обявените пунктове за предаване на масоворазпостранени отпадъци се събраха и  рециклираха общо количество ИУЕЕО и компоненти от него – 1 496.800 кг от 20 01 33* - батерии и акумулатори; 16 02 15* - опасни компоненти от ИУО; 16 02 16 – компоненти, отстранени от ИУО, различни от 16 02 15; 20 01 21* - луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 20 01 36 – ИУЕЕО, различно от 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 (топлообменно оборудване, екрани, монитори, големи и малки уреди категория 4 и 5 и малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване).

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3
обяви и съобщения

25.01.2023  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АСЯ ТРЕЙД“ ООД с ЕИК: 205115097, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул. „Бриз“ №6, за ...

обяви и съобщения

24.01.2023 ИЗГОТВЕН Е ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ на АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023-2027 г. Програмата цели да планира постижими и ефективни мерки за ...

обяви и съобщения

23.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...