НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения07.11.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „ПУП-ИПРЗ за УПИ Іобщ (ПИ с идентификатор 51500.506.492) и УПИ ІІобщ (ПИ с идентификатор 51500.506.493), кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева

Тел.: 0554/2 93 32
обяви и съобщения

25.01.2023  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АСЯ ТРЕЙД“ ООД с ЕИК: 205115097, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул. „Бриз“ №6, за ...

обяви и съобщения

24.01.2023 ИЗГОТВЕН Е ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ на АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023-2027 г. Програмата цели да планира постижими и ефективни мерки за ...

обяви и съобщения

23.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...