НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения05.01.2023г.

Община Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на ЕТ „Дуков Димитър Георгиев“ гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК „Дуков – Обзор“, находящо се в подземен имот ПИ №53045.502.52 по КККР на гр.Обзор, Община Несебър, Област Бургас, собственост на Димитър Георгиев

 
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...