НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения25.01.2023 

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АСЯ ТРЕЙД“ ООД с ЕИК: 205115097, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул. „Бриз“ №6, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект: дере, за заустване на отпадъчни води, за проектиране на обект: канализационна система на автомивка, разположена в поземлен имот с идентификатор: 53045.505.35 по КК на гр.Обзор, Община Несебър.

 

Разрешително за ползване

 
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...