НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения09.03.2023г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Преустройство на котелно за осигуряване на алтернативно гориво с втечнени въглеводорни газове (П/Б)–LPG и изграждане на ново газово стопанство към ПГТ „Иван Вазов” в КК „Слънчев бряг – Запад”, находящо се в УПИ I-общ., кв.4801 (ПИ с идентификатор по КККР 51500.506.492 по КК) по плана на КК „Слънчев бряг – Запад”, Община Несебър”.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел.: 0554/2 93 62
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...