НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияСЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на гражданите и заинтересованите физически и юридически лица, че могат да предават строителни и едрогабаритни отпадъци на Претоварна станция за отпадъци – Община Несебър, землище с. Равда при спазване на изискванията на чл. 35 от Закон за управление на отпадъците и чл. 15 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци следва да притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издадени от компетентния орган.

За приемането на площадка на Претоварна станция за отпадъци – Община Несебър на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинства на територията на общината, не се заплаща такса за отпадък до един тон на година, срещу представяне на регистрация по лична карта или документ за собственост.
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...