НАЧАЛО > Съобщения


СъобщениеОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен  проект за допълнение и изменение на НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността, за опазване на общинката собственост и околнота среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър и НАРЕДБА №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър, със следното съдържание:

 

НАРЕДБА № 1  за  осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността, за опазване на общинката собственост и околнота среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър

  чл.12 Се допълва така:

  чл.12, ал.1 Стопаните на кучета са длъжни:

           т.8 Да осигурява условия за отглеждането им съгасно чл.150 от ЗВМД.

          т.9 Да взема мерки да не допуска животното само, да напуска мястото на отглеждане и да навлиза в чужда собственост. 

          т.10 Да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собсвеност. 

         т.11 Да не отглежда повече от четири кучета в едно домакинство. 

          т.12 Да осигуряват достъп на контролните органи до обектите, където се отглеждат животни.

чл.12, ал.8 Собствениците на домашни животни допуснали проява на агресивна реакция срещу хора и животни, която води до нараняване или смърт, се наказват с глоба до 2000 вкл. и отнемане на животното

 чл.13 Се допълва така: 

  чл.13, ал.1  Забранява се:

             т.8 Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, общите части на дворовете и сградите-етажна собственост.

             т.9 Събирането, отглеждането, храненето на безстопанствени животни в междублокви пространства, терени частна и общинска собственост.

            т.10  Допускането на шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14:00ч. до 16:00ч. и от 22:00ч. до 07:00ч. през зимния период / месец октомври – месец април/, и от 23:00ч. до 07:00ч. през летния период / месец май – месец септември/.

чл.13, ал.2 При нарушения на разпоредбите на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200лв.

чл.13, ал.3 При повторно извършване на нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 500лв.

чл.13, ал.4 и чл.13, ал.5-отменени

 

Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър

чл.7, т.26 се изменя така:

чл.7, т.26  Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания на проверяваното лице контролните органи съставят констативен протокол и/или акт за установяване на административно нарушение.

чл.7, т.27 се изменя така:

чл.7,т.27 При извършване на проверките контролните органи съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения.

чл.8 се допълва така:

чл.8, ал.5 притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те, а когато причинителите на отпадъците са неизвестни, разходете по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държание де намират отпадъците.

 

чл.18, т.6 се изменя така:

чл.18, т.6 След приключване на строителството:

       а) да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени , които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от техническата служба на Община Несебър.

       б) да не допуска събиране на дъждовни, подпочвени, отпадъчни и др. води, които са предпоставка за заблатяване, разпространяване на неприятни миризми, зарази разнасяни от насекоми, земноводни и др.

 

Раздел ІV-се изменя така:

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

чл.24 се допълва така:

чл.24, ал.3 Забранява се:

              т.1. извършване на дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, както и предоставяне им на лица, които нямат писменно разрешение или регистрационен документ.

            т.2. съхраняване (депониране) на отпадъци в моторни превозни средства, ремаркета  и други подобни  неразрешени за целта места.

чл.30 се допълва така:

чл.30, ал.8. Забранява се:

             т.1 изхвърляне, депониране, изоставяне на излезли от употреба МПС, техните компоненти ( гуми и др.), метални конструкций (фургони, павильони, цистерни и др.), както и метални отпадъци на неразрешени за целта места.

             т.2 нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба МПС и техните  компоненти и отпадъци, получени след предварителното им третиране, както и ел.кабели с цел извличане на отпадъци от черни и цветни метали или извършване на друга форма на нерегламентирано обезвреждане на територията на община Несебър.

чл.39 се изменя така:

чл. 39 Забранява се:

       т.3 Изхвърляне на отработени масла и нефтопродукти в съдовете за битов отпадък.

чл.46 се допълва така:

чл.46. С цел опазване здравето на хората и защита на растенията и животните, природните и културни ценности от вредни въздействия при изменение качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности, на територията на община Несебър се забранява:

           т.4 изгарянето на отпадъци, както и допускане на неправомерна експлоактация на депа за отпадъци, водещи до отделяне на неприятни миризми и замърсяване на атмасферния въздух.

чл.50,ал.1 се изменя така:

чл. 50./1/С цел защита здравето на населението, задоволяване неговите потребности чрез организирано и ефективно използване на водите, както и с цел съхраняване чистотата на питейните води, подпочвените води, поречията на реките, морето и другите водни обекти, на територията на общината е забранено:

                т.6 отвеждането на води (отпадъчни, подочвени и др.) във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници;

                 т.7 отвеждането на води (отпадъчни, подочвени и др.)  в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;

чл.61 се изменя така:

чл.61 С цел опазване на обектите по чл.57 се забранява:

        т.5 отсичане и намаляване на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без писмено разрешение от кмета на общината и внесено обезщетение, съгласно тарифа (Приложение 4) одобрена от общинския съвет.

Не се дължи обезщетение при отсичане на дървесна и храстова растителност в изсъхнало състояние и в случаите, когато се извършва само подкастряне или  намаляване на техните корони.

чл.91 се изменя така:

чл.91 За нарушения на наредбата виновните физически  лица се наказват с глоба от 10лв. до 500лв. включително, а  юридически лица с имуществена санкция от 500лв. до 15 000лв. влючително.

чл.98 се допълва така:

чл.98, ал.3 При неизпълнение на предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативни протоколи издадени от упълномощени от кмета длъжностни лица, виновните физически лица се наказват с глоба от 100лв. до 500лв. вкл., а юридическите с имуществена санкция в размер от 500лв. до 1000лв. вкл.

чл.98, ал.4 Когато при проверка на място контролните органи констатират липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания на Община Несебър, на виновните физически  лица се налага глоба от 100лв. до 500лв. вкл., а на юридически лица имуществена санкция от 500лв. до 2000лв. вкл.

чл.99 се изменя така:

чл.99 Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 500лв. включително или имуществена санкция до 2000лв. вкл.  

Допълнението и изменението, се прави за по – голяма яснота и обхват в административно-наказателното производство и предотвратяване на спорове при тълкуване на разпоредбите.

В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта.

 

 

 
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...