Документи:

Удостоверение №ОП-1/02.03.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-2/02.03.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-3/02.03.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-5/13.05.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-4/13.05.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Заповед №114/02.02.2022г. на Кмета на Община Несебър

Удостоверение №ОП-001/21.03.2022г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-002/21.03.2022г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-003/21.03.2022г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

30.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Модернизация на спортни игрища в училищен двор на ОУ „Васил Левски“ в УПИ І, ...

обяви и съобщения

30.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

25.01.2023  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АСЯ ТРЕЙД“ ООД с ЕИК: 205115097, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул. „Бриз“ №6, за ...

обяви и съобщения

24.01.2023 ИЗГОТВЕН Е ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ на АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023-2027 г. Програмата цели да планира постижими и ефективни мерки за ...

обяви и съобщения

23.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

23.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

12.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически ...