НАЧАЛО > ДОКУМЕНТИ > Програми, планове и правилници

Програми, планове и правилници

1. Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016-2020г.

  1.1. Изпълнение на плана за действие към Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за 2017г.

   1.2. Изпълнение на плана за действие към Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за 2018г.

1.3. Изпълнение на плана за действие към Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за 2019г.

1.4. Изпълнение на плана за действие към Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за 2020г.


2. Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър - предварителен вариант с период на действие 2018-2022г.

Част 1

Част 2

2.1. Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие

   2.1.1. Отчет за 2016г. за изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие

   2.1.2. Отчет за 2017г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие

   2.1.3. Отчет за 2018г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие

   2.1.4. Отчет за 2019г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие

   2.1.5. Отчет за 2020г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие 

2.2. Изисквания към дървесината, използвана за битово отопление на територията на Община Несебър

 

3. Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър 2015-2020г.

Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни

Анализ на отпадъците

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Анализ на институционалния капацитет

Анализ на замърсени в миналото площадки

Oрганизационни схеми

Анализ на информирането на обществеността

Анализ за информационното обезпечаване

Прогноза

План за действие към Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Несебър 

3.1. План за действие към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Несебър за 2017г.

3.2. План за действие към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Несебър за 2018г.

3.3. Отчет за събиране и транспортиране на битови и/или строителни отпадъци за 2018 година

3.4. План за действие към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Несебър за 2019г.

3.5. План за действие към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Несебър за 2020г.


4. „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас“ 2017-2020

Програмата е изготвена на основание чл. 52 ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и обхваща общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.

Програма

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9


5. Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на Община Несебър 2021-2025 г.

5.1. План за действие към програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Несебър 2021-2025 г.

  5.1.1. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2017г.

  5.1.2. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2018г.

  5.1.3. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2019г.

  5.1.4. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2020г.

5.2. Правилник за дейността на приюта за безстопанствени кучета при Община Несебър.


6. Учебна програма за екологично образование на деца в Община Несебър.

 

7.1 Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община несебър за периода 2016-2026г.

7.1.1. План за реализация на Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Несебър за 2017г.

7.1.2. План за реализация на Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Несебър за 2018г.

7.1.3. План за реализация на Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Несебър за 2019г.

7.1.4. План за реализация на Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Несебър за 2020г.

 

7.2. Краткосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на Община Несебър за периода 2020-2022г. приета с Решение №58 от Протокол №3/ 15.01.2020 г. на Общински съвет Несебър

 

8. Програма за енергийна ефективност на Община Несебър за периода 2019-2024г.

8.1. Решение №1132 от 05.09.2019г. на Общински съвет Несебър

8.2. Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2019г.

8.3. Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2020г.

 

обяви и съобщения

2021-09-27 16:19:15

27.09.2021г. Съгласно изискванията на НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява за постъпило в общината 

обяви и съобщения

2021-09-10 15:20:01

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

2021-09-09 12:00:54

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...